20 kwietnia 2012

Kontrola zarządcza w praktyce

alt
Wydział Rozwoju Szkół i Placówek Ośrodka Rozwoju Edukacji w ramach realizowanego zadania Kontrola zarządcza w praktyce – baza najczęściej zadawanych pytań i odpowiedzi, zaprasza dyrektorów szkół/placówek oświatowych do zadawania pytań dotyczących praktycznych aspektów sprawowania kontroli zarządczej.  
18 kwietnia 2012

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 12 marca 2009 r.
w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemajacych wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli  
10 kwietnia 2012

Rozporządzenie w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych

  ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 14 listopada 2007 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zadań umożliwiających podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej uczniów należących do mniejszości narodowych i etnicznych oraz społeczności posługującej się językiem regionalnym  
2 kwietnia 2012

Informacje dla gimnazjalistów i ich rodziców

alt
W związku ze zmianami dotyczącymi systemu oświaty, a w szczególności szkół ponadgimnazjalnych, wprowadzanymi od roku szkolnego 2012/2013 zachęcam dyrektorów i nauczycieli do systematycznego przeglądania strony internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej (www.men.gov.pl), Ośrodka Rozwoju Edukacji (www.ore.edu.pl) oraz Krajowego Ośrodka Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej (www.koweziu.edu.pl)  i przekazywanie pozyskanych informacji uczniom i rodzicom.
26 marca 2012

Rozporządzenie w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 22 marca 2012 r.
w sprawie warunków wynagradzania egzaminatorów za udział w przeprowadzaniu sprawdzianu i egzaminów oraz nauczycieli akademickich za udział w przeprowadzaniu części ustnej egzaminu maturalnego
25 marca 2012

Rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie minimalnych wymagań technicznych dla sprzętu przeznaczonego do obsługi oprogramowania służącego prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, udostępnianego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, warunków technicznych, jakie powinno spełniać inne niż udostępniane przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oprogramowanie służące prowadzeniu lokalnych baz danych SIO, wydawania certyfikatu zgodności z SIO, a także warunków technicznych przekazywania i pozyskiwania danych z bazy danych SIO