3 września 2018

Wydawanie zaświadczeń z przebiegu nauki szkół zlikwidowanych lub przekształconych

I. PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2023 poz. 1120 z poźń. zm.),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. (Dz.U. 2016 poz. 1827).

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o wydanie zaświadczenia (do pobrania poniżej),
  • w przypadku zmiany nazwiska – kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę (tylko w przypadku wniosków przesłanych pocztą),
  • upoważnienie do podjęcia czynności związanych z wydaniem zaświadczenia z przebiegu nauki – w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest osobą, której dotyczy zaświadczenie (do pobrania poniżej).

III. REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, do 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

 

UWAGA! Kuratorium Oświaty wydaje zaświadczenia z przebiegu nauki szkół zlikwidowanych lub przekształconych.

 

Wnioski drogą mailową można składać tylko w przypadku posiadania elektronicznego podpisu. Podania przesłane pocztą email, nieopatrzone elektronicznym podpisem, nie będą rozpatrywane.

Załączniki

upowaznienie_zaświadczenie
Data: 2018-09-03, rozmiar: 27 KB
wniosek o zaswiadczenie
Data: 2018-10-02, rozmiar: 32 KB