22 lutego 2016

Uznawanie świadectw uzyskanych za granicą

 I. PODSTAWA PRAWNA

 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie postępowania w celu uznania albo potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki uzyskanych w zagranicznym systemie oświaty (Dz. U. z 2015 poz. 447, z poźń. zm.).

II. Z PROCEDURY O UZNANIE ŚWIADECTWA UZYSKANEGO ZA GRANICĄ ZWOLNIONE SĄ:

 • świadectwa i inne dokumenty wydane przez szkołę lub instytucję edukacyjną działającą w systemie edukacji państwa członkowskiego Unii Europejskiej, państwa członkowskiego Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, uprawniające do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe w tych państwach (obecnie: Australia, Austria, Belgia, Bułgaria, Chile, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Izrael, Japonia, Kanada, Korea, Lichtenstein, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Meksyk, Niemcy, Norwegia, Nowa Zelandia, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, USA, Węgry, Wielka Brytania, Włochy);
 • dyplomy IB (International Baccalaureate) wydane przez organizację International Baccalaureate Organization w Genewie;
 • dyplomy EB (European Baccalaureate) wydane przez Szkoły Europejskie zgodnie z Konwencją o Statucie Szkół Europejskich, sporządzoną w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 3, poz. 10);
 • Świadectwa i inne dokumenty wydane w państwach, z którymi Polska zawarła umowy o wzajemnym uznawaniu wykształcenia (świadectwa wydane w okresie obowiązywania umów, które już wygasły nadal będą uznawane na ich podstawie).

Wykaz umów międzynarodowych o wzajemnym uznawaniu wykształcenia znajduje się na stronie:
http://www.nauka.gov.pl/uznawanie-wyksztalcenia/akty-prawne.html

U W A G A !!

BIAŁORUŚ:

Obecnie obowiązująca Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białorusi
o uznaniu ekwiwalencji w szkolnictwie wyższym, równoważności stopni naukowych i stopni w zakresie sztuki sporządzona w Warszawie dn. 28 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 12 grudnia 2005 r.) gwarantuje osobom, które po 29 września 2005 r. uzyskały wykształcenie w jednym z państw-stron tej umowy, możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa – bez uprzedniej nostryfikacji świadectw (jest to tzw. uznanie do celów akademickich ). Osoby te nie otrzymują jednak żadnego dokumentu stwierdzającego równoważność ich dyplomów z odpowiednimi dyplomami polskimi.

UKRAINA:

Obecnie obowiązująca Umowa między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy
o wzajemnym uznawaniu akademickim dokumentów o wykształceniu i równoważności stopni podpisana
dn. 11 kwietnia 2005 r. (weszła w życie 20 czerwca 2006 r.) gwarantuje osobom, które uzyskały wykształcenie w jednym z państw-stron tej umowy, możliwość kontynuacji kształcenia w placówkach drugiego państwa– bez uprzedniej nostryfikacji świadectw (jest to tzw. uznanie do celów akademickich) . Osoby te nie otrzymują jednak żadnego dokumentu stwierdzającego równoważność
ich dyplomów z odpowiednimi dyplomami polskimi.

Jeżeli dane świadectwo lub inny dokument uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na określone kierunki studiów wyższych w państwie jego wydania, świadectwo to lub dokument potwierdza w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych albo może być uznane za dokument potwierdzający
w Rzeczypospolitej Polskiej uprawnienie do ubiegania się o przyjęcie na te same lub podobne ze względu na program kształcenia kierunki studiów wyższych

Postępowania w celu uznania świadectw nie prowadzi się w odniesieniu do zagranicznych świadectw dokumentujących zaliczenie roku szkolnego lub ukończenia szkoły, jeśli ich posiadacze zamierzają kontynuować naukę w Polsce w szkole podstawowej, gimnazjum, zasadniczej szkole zawodowej, technikum lub liceum ogólnokształcącym. Decyzję o przyjęciu do odpowiedniej klasy podejmuje dyrektor szkoły.

III. WYMAGANE DOKUMENTY

 1. Wniosek o uznanie świadectwa lub innego dokumentu (do pobrania poniżej).
 2. Oryginał lub duplikat świadectwa zalegalizowany przez:
  1. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa, na terytorium którego lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  2. władze oświatowe państwa, na terytorium którego lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo, lub
  3. akredytowaną w Polsce lub innym państwie Unii Europejskiej lub państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) placówkę dyplomatyczną lub placówkę konsularną państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
  4. Jeżeli świadectwo zostało wydane przez instytucję działającą w systemie edukacji państwa będącego stroną Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 112, poz. 938 i 939), przedkłada się oryginał świadectwa albo jego duplikat albo kopię potwierdzoną notarialnie za zgodność z oryginałem, wraz
   z umieszczoną albo dołączoną do dokumentu Apostille.
 3. Jeżeli świadectwo nie zawiera informacji o przebiegu kształcenia , do wniosku dołącza się:
  1. wykaz ocen uzyskanych podczas egzaminu warunkującego ukończenie szkoły lub zaliczenie danego etapu kształcenia;
  2. wykaz przedmiotów i zajęć zrealizowanych w ramach danego etapu kształcenia wraz z uzyskanymi ocenami;
  3. informację o planowym czasie nauki, skali ocen;
  4. informację o uzyskanym przez wnioskodawcę prawie do kontynuacji nauki na odpowiednim poziomie w państwie, w którego systemie zostało wydane świadectwo, w tym o uprawnieniach do ubiegania
   się o przyjęcie na studia wyższe w państwie wydania dokumentu oraz o zakresie tych uprawnień;
   Dokumenty, o których mowa powyżej powinny być wydane lub potwierdzone przez szkołę lub instytucję edukacyjną, która wydała świadectwo, albo potwierdzone przez władze oświatowe państwa, na którego terytorium lub w którego systemie edukacji wydano świadectwo.
   Jeżeli świadectwo lub inny dokument nie daje podstaw do uznania lub potwierdzenia wykształcenia
   lub uprawnień do kontynuacji nauki, kurator oświaty może prosić o złożenie dodatkowych dokumentów np. informacji o zrealizowanym programie nauczania, treściach kształcenia, lub przeprowadzić
   z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia. Kurator oświaty określa zakres rozmowy sprawdzającej. Koszty przeprowadzenia rozmowy ponosi wnioskodawca.
 4. Tłumaczenie na język polski dołączonych dokumentów dokonane przez:
  1. osobę wpisaną przez Ministra Sprawiedliwości na listę tłumaczy przysięgłych, lub
  2. osobę zarejestrowaną jako tłumacz przysięgły w państwie Unii Europejskiej, państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub państwie członkowskim Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), lub
  3. konsula Rzeczypospolitej Polskiej, właściwego dla państwa – miejsca wydania świadectwa, lub
  4. akredytowaną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej placówkę dyplomatyczną lub konsularną państwa, na którego terytorium bądź w którego systemie edukacji wydano świadectwo lub inny dokument.
   Jeżeli przetłumaczenie dokumentów na język polski przez ww. osoby napotyka trudne do usunięcia przeszkody, kurator oświaty może wyrazić zgodę na przedłożenie przez wnioskodawcę tłumaczenia dokonanego przez inny podmiot, którego wiarygodność nie budzi zastrzeżeń.
 5. Kopię dowodu tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, karta pobytu)
 6. Upoważnienie wystawione przez właściciela świadectwa, jeżeli składający wniosek nie jest osobą, której zostało wydane świadectwo (do pobrania poniżej).

Jeżeli osoba składająca wniosek:

 1. uzyskała status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą lub która posiada zezwolenie na pobyt czasowy udzielone w związku z nadaniem statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej, lub
 2. została poszkodowana w wyniku konfliktów zbrojnych, klęsk żywiołowych lub innych kryzysów humanitarnych, spowodowanych przez naturę lub człowieka,
  a przedłożenie oryginału, duplikatu świadectwa lub innego dokumentu, albo uwierzytelnienie tego świadectwa lub innego dokumentu napotyka trudne do usunięcia przeszkody, wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zasadnicze zawodowe oraz średnie uzyskane przez tę osobę za granicą lub posiadane przez tę osobę uprawnienia do kontynuacji nauki, w tym uprawnienia do ubiegania się o przyjęcie na studia wyższe, mogą być potwierdzone w drodze decyzji administracyjnej. Do wniosku dołącza się wówczas:

  1. oświadczenie o uzyskanym wykształceniu lub uprawnieniach do kontynuacji nauki oraz o ukończonych szkołach lub etapach kształcenia za granicą, lub dokumenty pozwalające w sposób pośredni
   na określenie poziomu wykształcenia, w szczególności dokumenty poświadczające uzyskane kwalifikacje zawodowe lub zatrudnienie, odbyte praktyki lub staże;
  2. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające informacje wymienione w pkt IV ust.3;
  3. tłumaczenie na język polski wszystkich dokumentów sporządzonych w języku obcym dokonane przez osoby wymienione w pkt IV ust. 4.

Osoby niebędące obywatelami polskimi dołączają dokument potwierdzający prawo pobytu na terytorium Polski;
Jeżeli świadectwo lub inny dokument nie daje podstaw do uznania lub potwierdzenia wykształcenia lub uprawnień do kontynuacji nauki, kurator oświaty może przeprowadzić z wnioskodawcą rozmowę sprawdzającą poziom jego wykształcenia. Kurator oświaty określa zakres rozmowy sprawdzającej. Koszty przeprowadzenia rozmowy ponosi wnioskodawca.

IV. REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego,
tj. bez zbędnej zwłoki, do 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

 

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim

ul. Jagiellończyka 10

66-400 Gorzów Wlkp.

 

Na stronie MEN w wersji anglojęzycznej (ENG) http://en.men.gov.pl/ w zakładce Recognition of foreign school certificates and diplomas in Poland znajdują się informacje o aktualnym trybie, zasadach i procedurach uznawania wykształcenia uzyskanego w zagranicznym systemie oświaty, wraz z tekstami przepisów w języku angielskim.

 


 

Załączniki

WNIOSEK DO POBRANIA
Data: 2017-09-14, rozmiar: 55 KB
UPOWAŻNIENIE DO POBRANIA
Data: 2017-09-14, rozmiar: 29 KB
Rozporządzenie MEN
Data: 2017-09-14, rozmiar: 495 KB
Konwencja Haska
Data: 2017-09-14, rozmiar: 163 KB