23 lutego 2016

Uwierzytelnianie świadectw przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

I. PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 939),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U. 2016 poz. 1827).

II. WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o uwierzytelnienie świadectwa/dyplomu (do pobrania poniżej),
  • oryginał lub duplikat świadectwa/dyplomu,
  • potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej,
  • w przypadku zmiany nazwiska – kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę (tylko w przypadku wniosków przesłanych pocztą),
  • upoważnienie do podjęcia czynności związanych z uwierzytelnieniem świadectwa/dyplomu – w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument (do pobrania poniżej).

III. OPŁATA SKARBOWA

Zgodnie z § 27 ust. 3 przywołanego w pkt. I rozporządzenia w związku z art. 6 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o opłacie skarbowej (Dz.U. 2016 poz. 1827) za uwierzytelnienie jednego dokumentu pobiera się opłatę w wysokości 26,00 zł.

Opłatę wnosi się przy składaniu wniosku na rachunek bankowy:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
nr konta: 49 1010 1704 0023 0722 3100 0000
W tytule przelewu: opłata za uwierzytelnienie świadectwa – imię i nazwisko wnioskodawcy

W przypadku przelewów zagranicznych:
IBAN: PL 49 1010 1704 0023 0722 3100 0000
BIC: NBP LP LPW

IV. REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, do 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

UWAGA! Kuratorium Oświaty nie uwierzytelnia dokumentów wydanych przez Okręgowe Komisje Egzaminacyjne.

Załączniki

upowazenienie do pobrania
Data: 2018-09-03, rozmiar: 28 KB
wniosek uwierzytelnienie
Data: 2018-10-02, rozmiar: 33 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa