Kategoria: Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

14 kwietnia 2017

Centralny Rejestr Orzeczeń Dyscyplinarnych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przypomina, że od dnia 1 marca br., zgodnie z art. 85y ust. 1a ustawy-Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016 r., poz. 1379 oraz z 2017 r., poz. 60), wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły[1] tylko w przypadku jeżeli:

  • ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka CROD – dostępna tylko dla dyrektorów szkół – w strefie dla zalogowanych SIO), udostępnionego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze;
  • nauczyciel lub osoba ubiegająca się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela nie posiada numeru PESEL.

Dyrektor szkoły korzystając z wyszukiwarki w SIO (strefa dla zalogowanych dyrektorów szkół, tylko na login i hasło dyrektora), powinien po wpisaniu numeru PESEL nauczyciela zatrudnionego w danej szkole lub osoby, ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela w tej szkole, ustalić, czy wpisany numer znajduje się w CROD. Po wpisaniu numeru PESEL i kliknięciu przycisku [Sprawdź] pojawi się informacja albo komunikat:

  1. informacja, że PESEL XXXXXXXXXXX nie znajduje się w bazie PESEL CROD (wraz z datą i godziną wygenerowania informacji); jeżeli wpisany numer PESEL nie znajduje się w CROD – wyświetlony komunikat dyrektor szkoły powinien pobrać w formacie PDF, wydrukować i załączyć do teczki akt osobowych nauczyciela (dokument ten jest równoważny z informacją wystawioną przez MEN);
  2. komunikat „Aby uzyskać informację z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, należy złożyć wniosek w postaci elektronicznej”. Tylko wtedy dyrektor szkoły jest uprawniony do złożenia wniosku do MEN (za pomocą e-PUAP) – jeżeli wpisany numer PESEL znajduje się w bazie PESEL CROD.

Rozwiązanie, o którym mowa w pkt a) pisma, w znacznym stopniu usprawnia proces weryfikacji oraz powoduje, że nie ma potrzeby zwracania się do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o udzielenie informacji z CROD.

W przypadku wystąpienia problemów technicznych ze strefą dla zalogowanych SIO, należy skontaktować się z infolinią pod numerem (22) 116 51 00 lub strefa@cie.men.gov.pl

[1] ilekroć w piśmie mowa jest o szkole należy rozumieć przez to przedszkola, szkoły i placówki oraz inne jednostki organizacyjne wymienione w art. 1 ust. 1 ustawy Karta Nauczyciela, a także odpowiednio ich zespoły.


INFORMACJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ I ORGANÓW PROWADZĄCYCH SZKOŁY LUBUSKIE W SPRAWIE ZAWIADOMIENIA O ZAWIESZENIU NAUCZYCIELA W PEŁNIENIU OBOWIĄZKÓW

Przypominamy, że zgodnie z art. 85z ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2019 r. poz. 2215) na dyrektorze szkoły ciąży obowiązek zawiadomienia o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków, a na organie prowadzącym – o zawieszeniu dyrektora szkoły. Zawiadomienie składa się do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (al. J. Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa), za pośrednictwem Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim (ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolski), niezwłocznie po wydaniu decyzji o zawieszeniu. Zawiadomienie zawiera:

  1. dane identyfikujące nauczyciela – nazwisko, imię lub imiona, płeć, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a w przypadku braku tego numeru – numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
  2. informację o zawieszeniu nauczyciela w pełnieniu obowiązków oraz o okresie zawieszenia.

Z uwagi na sygnały pochodzące od Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli o błędach popełnianych przy wydawaniu decyzji o zawieszeniu nauczyciela zamieszczamy poniżej wzór decyzji.

Wzór decyzji w załączeniu

Załączniki