26 czerwca 2024

Deklaracja Dostępności dla strony internetowej https://ko-gorzow.edu.pl/

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 • Data ostatniej istotnej aktualizacji strony:
  2024-05-10.

Status zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Niespełnione wymagania

 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:pochodzą z różnych, zewnętrznych źródeł,ich wytworzenie odbywało się w kilku komórkach organizacyjnych, co uniemożliwiało wpływ na ich docelową treść oraz kształt,opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;.
 • Niektóre zdjęcia zamieszczone w serwisie mogą również nie posiadać tekstów alternatywnych czy innych wymaganych elementów, z uwagi na fakt, że zostały opublikowane również przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej;.
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że niektóre elementy serwisu/treści będą niedostępne z uwagi na ograniczenia systemowe serwisu – jego silnika, oraz szablonu, na którym został zbudowany, a ich zmiana wymagałaby poniesienia przez urząd nadmiernych kosztów.Wyłączenia:Ewentualne wyłączenia spod regulacji cytowanej ustawy zawierają się w zakresie określonym przez przepis art. 3 ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia:
2021-02-19.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Dokument zawierający wynik przeglądu, badania lub audytu dostępności cyfrowej strony internetowej  –
https://checkers.eiii.eu/en/pagecheck2.0/?uuid=29709e7a-6188-40d1-9acb-ebca0b740caa

Data ostatniego przeglądu deklaracji:
2024-06-26.

Skróty klawiaturowe

 • Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest
Julian Szambelan, j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 957255022 Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, lub elementu strony internetowej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Gorzów Wielkopolski

ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wielkopolski

Lokalizacja biur: Kuratorium Oświaty znajduje się na 3 i 4 piętrze budynku.

Wejście do budynku:

 • Jedno wejście od ul. Jagiellończyka, oznaczone tablicą informacyjną.
 • Przy wejściu znajduje się platforma dla wózków oraz przycisk do przywołania ochrony.
 • Wejście przez platformę nie jest zabezpieczone bramkami.
 • W budynku nie ma recepcji, ale przy wejściu znajduje się stanowisko ochrony, które w razie potrzeby udzieli pomocy.

Wnętrze budynku:

 • Dwie windy dostępne dla osób na wózkach.
 • Szerokie korytarze, brak różnic w poziomach na piętrach.
 • Drzwi do niektórych pomieszczeń mogą być wąskie.
 • Toaleta dla osób niepełnosprawnych na parterze.

Udogodnienia:

 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

Parking:

 • Dwa miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • Możliwość wejścia z psem asystującym i przewodnikiem.

Delegatura w Zielonej Górze

ul. Podgórna 5
65-057 Zielona Góra

Lokalizacja biur: Delegatura Kuratorium Oświaty znajduje się na 3 piętrze budynku.

Wejście do budynku:

 • Dwa wejścia: z lewej strony budynku (z podjazdem) oraz główne (ze schodami).
 • Wejście z lewej strony z podjazdem i windą działającą tylko w godzinach pracy urzędu.

Wnętrze budynku:

 • Winda umożliwiająca dostęp do biur na 3 piętrze.
 • Szerokie korytarze, brak różnic w poziomach.
 • Drzwi do niektórych pomieszczeń mogą być wąskie.
 • Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych na każdej kondygnacji.

Udogodnienia:

 • Tablice informacyjne w alfabecie Braille’a, brak pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • Możliwość wejścia z psem asystującym i przewodnikiem.

TZW Międzyrzecz

ul. Osiedle Centrum 16
66-300 Międzyrzecz

Lokalizacja biur: Terenowy Zespół Wizytatorów znajduje się na 1 piętrze budynku.

Wejście do budynku:

 • Wejście przez windę, działającą tylko w godzinach pracy urzędu.
 • Główne wejście z progami i schodami, drugie wejście od ul. Stoczniowców Gdańskich 1970 również z progami i schodami.

Wnętrze budynku:

 • Winda umożliwiająca dostęp do biur na 1 piętrze.
 • Szerokie korytarze, brak różnic w poziomach.
 • Drzwi do niektórych pomieszczeń mogą być wąskie.

Udogodnienia:

 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • Możliwość wejścia z psem asystującym i przewodnikiem.

TZW Sulęcin

ul. Park Bankowy 7
69-200 Sulęcin

Lokalizacja biur: Terenowy Zespół Wizytatorów znajduje się na parterze budynku.

Wejście do budynku:

 • Wejście od strony ulicy Emilii Plater 12.

Parking:

 • Parking bez wydzielonych miejsc dla osób niepełnosprawnych od strony parku oraz od strony WKU.

Wnętrze budynku:

 • Szerokie korytarze.
 • Brak wydzielonej toalety dla osób niepełnosprawnych.

Udogodnienia:

 • Brak oznaczeń w alfabecie Braille’a, pętli indukcyjnych oraz oznaczeń kontrastowych.

Prawo wstępu z psem asystującym:

 • Możliwość wejścia z psem asystującym i przewodnikiem.

TZW Żary

ul. 1 Maja 3a
68-200 Żary

Lokalizacja biur: Terenowy Zespół Wizytatorów znajduje się w budynku z trzema kondygnacjami.

Dostępność budynku:

 • Budynek nie jest przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Brak podjazdów, wind oraz przystosowanych toalet, co może stanowić barierę dla osób z niepełnosprawnościami ruchowymi.