Kategoria: Zmiany w przepisach prawa

12 września 2022

REALIZACJA TZW. GODZINY DOSTĘPNOŚCI NAUCZYCIELA

Szanowni Państwo, Departament Współpracy z Samorządem Terytorialnym w Ministerstwie Edukacji i Nauki przygotował informację dotyczącą realizacji od dnia 1 września 2022 r. tzw. godzin dostępności nauczyciela. Czas pracy nauczyciela określony został w art. 42 ust. 1 ustawy – Karta Nauczyciela i nie może przekraczać 40 godzin tygodniowo. W ramach innych zajęć i czynności wynikających z zadań statutowych szkoły, nauczyciel zobowiązany jest do dostępności w szkole w wymiarze 1 godziny tygodniowo, a w przypadku nauczyciela zatrudnionego w wymiarze niższym niż ½ obowiązkowego wymiaru zajęć – w wymiarze 1 godziny w ciągu 2 tygodni.
16 stycznia 2020

Komunikat o ważniejszych zmianach w prawie oświatowym. 01.01.2020

Wybrane zmiany w prawie oświatowym, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. Nazwa aktu prawnego   Data i miejsce publikacji Istota zmian ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów   Dz.U.2019 poz.1737
z dnia 2019.09.11   Rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów do rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo oświatowe oraz ustawie o systemie oświaty,
12 kwietnia 2019

Komunikat o ważniejszych zmianach w prawie oświatowym.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502); Zmiany dotyczą przede wszystkim: dostosowania przepisów rozporządzenia do nowej delegacji ustawowej w zakresie organizacji tygodnia pracy szkoły (art. 111 pkt 14 ustawy – Prawo oświatowe) – regulacje tym zakresie w § 21 rozporządzenia; doprecyzowania przepisów § 1 ust. 3 pkt 3 i 4 w zakresie nazw przedszkoli;
26 listopada 2018

Bezpieczeństwo i higiena w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach.

28 listopada 2018 roku wejdzie w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 listopada 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 2140). Zgodnie z zapisem § 2 rozporządzenia: Dyrektorzy szkół i placówek, w terminie do dnia 1 marca 2019 r.: 1) dostosują długość i organizację przerw międzylekcyjnych do wymagań określonych w § 14 ust. 3 rozporządzenia, w brzmieniu nadanym nowym rozporządzeniem;
30 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego

men
1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675). Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając: preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego; orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych; działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
27 sierpnia 2018

Wykaz prowadzonych przez nauczycieli zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela

men
1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych , zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601). Rozporządzenie określa wykaz zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w tytule rozporządzenia oraz nauczycieli zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
27 sierpnia 2018

Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

men
1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1574). Rozporządzenie zostało opracowane i wydane ze względu na konieczność dostosowania aktu wykonawczego do zmian w rozdziale 3a ustawy Karta Nauczyciela dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
24 sierpnia 2018

Warunki i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki.

men
2 czerwca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). W stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r.
12 kwietnia 2018

Organizacja szkół i przedszkoli

men
W dniu 10 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 4 kwietnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, z wyjątkiem §1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. (opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 691). Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nazw szkół i przedszkoli (§ 1 zmienianego rozporządzenia); zasad podziału oddziału w przypadku przekroczenia liczby uczniów w oddziale,