3 września 2018

Poświadczenie klauzulą apostille świadectw/dyplomów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą

Uzyskanie pieczęci (inaczej klauzuli) apostille dokonuje się na polskich dokumentach urzędowych w celu posługiwania się nimi w państwach, które są stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Aktualny wykaz państw stron Konwencji haskiej z 1961 r. jest dostępny na stronie:

https://www.hcch.net/en/instruments/conventions/status-table/?cid=41

I.PODSTAWA PRAWNA

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków (Dz.U. 2023 poz. 1120 z poźń. zm.),
  • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku (Dz.U. 2016 poz. 1827).

II.WYMAGANE DOKUMENTY

  • wniosek o poświadczenie klauzulą apostille świadectw/dyplomów przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą (do pobrania poniżej),
  • oryginał lub duplikat świadectwa/dyplomu,
  • w przypadku zmiany nazwiska – kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumentu urzędowego potwierdzającego zmianę (tylko w przypadku wniosków przesłanych pocztą),
  • upoważnienie do podjęcia czynności związanych z poświadczeniem klauzulą apostille– w przypadku gdy wnioskodawca nie jest osobą, na którą wydano dokument (do pobrania poniżej).

III. REALIZACJA

Wnioski rozpatrywane są w terminie określonym w Kodeksie postępowania administracyjnego, tj. bez zbędnej zwłoki, do 30 dni od momentu wpłynięcia wniosku.

Dokumenty można przesłać pocztą lub złożyć osobiście pod adresem:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
ul. Jagiellończyka 10
66-400 Gorzów Wlkp.

Załączniki

upowazenienie apostille
Data: 2018-09-03, rozmiar: 28 KB
wniosek-apostille
Data: 2018-10-02, rozmiar: 34 KB