5 października 2016

Karta Nauczyciela – zmiana ustawy w zakresie art. 42 ust. 2 pkt 2

logo LKODyrektorzy i nauczyciele szkół publicznych

 

Szanowni Państwo,

 

Na mocy ustawy z dnia 18 marca 2016 r. o zmianie ustawy – Karta Nauczyciela oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 668), z dniem 1 września 2016 roku, zmianie uległa treść art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1379). Ponieważ do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim docierają sygnały o nieprawidłowej interpretacji znowelizowanego art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przez dyrektorów szkół publicznych, przedstawiam Państwu w przedmiotowej sprawie stanowisko Ministra Edukacji Narodowej oraz apel Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Zielonej Górze.

 

Ewa Rawa

Lubuski Kurator Oświaty

 

 

Stanowisko Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 maja 2016 roku (znak: DWST-WPZN.6021.277.2016.MJ).

Apel Sekcji Regionalnej Oświaty i Wychowania NSZZ Solidarność w Zielonej Górze z dnia 13 września 2016 roku.