22 października 2020

Realizacja Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

Program Lubuskiego Kuratora OświatyWspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” przewidziany do realizacji w latach 2018 -2022, w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowany z modyfikacją dotyczącą głównie założeń.

W ocenie Lubuskiego Kuratora Oświaty niskie wyniki egzaminu ósmoklasisty uzyskane przez szkoły województwa lubuskiego w odniesieniu do wyników innych województw obligują szkoły podstawowe oraz całe środowisko oświatowe do podejmowania dodatkowych działań na rzecz poprawy efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego.

Plan działań szkoły (wg. załącznika Plan działań szkoły) we własnym zakresie realizują te szkoły, których wyniki w drugim roku organizowania egzaminu ósmoklasisty uległy obniżeniu w odniesieniu do roku 2018/2019 oraz te szkoły, które w roku szkolnym 2019/2020 uzyskały wynik egzaminu plasujący je w staninach 4 – 6. Te plany działań szkół nie będą analizowane przez wizytatorów.

Szkoła podstawowa, która uzyskała choćby z jednego przedmiotu egzaminacyjnego wynik plasujący ją w staninie niskim (1-3) jest zobowiązana do zaplanowania i realizowania działań naprawczych (wg załącznika Plan szkolnych działań naprawczych), który przekazuje do konsultacji wizytatorowi rejonowemu. Szkoła zobowiązana do prowadzenia działań naprawczych otrzyma szczegółową informację pocztą elektroniczną od wizytatora rejonowego.

Działania programowe Kuratorium Oświaty i szkół na rok szkolny 2020/2021 zostały opisane w pkt. 9 Programu.

Zapraszamy Dyrektorów do konsultacji z wizytatorami rejonowymi oraz do korzystania z oferty placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, dostosowanej do celów programu LKO, którą prezentujemy w załączeniu.

Dostrzegając potencjał szkół podstawowych zarówno miejskich, jak i wiejskich naszego województwa oraz wierząc w możliwości uzyskiwania lepszych osiągnięć przez ich uczniów – zachęcamy Dyrektorów i Nauczycieli do wysiłku na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, w tym efektów kształcenia, pomimo utrudnień i problemów związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie.

Załączniki