16 stycznia 2020

Komunikat o ważniejszych zmianach w prawie oświatowym. 01.01.2020

Wybrane zmiany w prawie oświatowym, wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Nazwa aktu prawnego

 

Data i miejsce publikacji Istota zmian
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1 z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół, placówek i centrów

 

Dz.U.2019 poz.1737
z dnia 2019.09.11

 

Rozporządzenie ma na celu dostosowanie przepisów do rozwiązań przyjętych w ustawie – Prawo oświatowe oraz ustawie o systemie oświaty, wprowadzonych ustawą z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245), polegających na:

1)      zmianie kryteriów postępowania rekrutacyjnego do branżowej szkoły II stopnia polegających na rezygnacji z brania pod uwagę szczególnych osiągnięć wymienionych na świadectwie ukończenia branżowej szkoły I stopnia;

2)      zastąpieniu placówek kształcenia praktycznego oraz ośrodków dokształcania i doskonalenia zawodowego – centrami kształcenia zawodowego;

3)      uzupełnieniu przepisów przejściowych regulujących sposób przeliczania na punkty ocen z zajęć edukacyjnych, o których mowa w art. 95 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw, wymienionych na świadectwie ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej, oraz ilość punktów przyznawanych za świadectwo ukończenia zasadniczej szkoły zawodowej z wyróżnieniem, o którym mowa w art. 95 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw.

Ponadto w rozporządzeniu doprecyzowano, które z zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych podlegają przeliczeniu na punkty zgodnie z § 6 ust. 2.

USTAWA z dnia 12 kwietnia 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami

 

Dz.U.2019 poz.1078
z dnia 2019.06.11

 

Art. 30 pkt 3 i 4: zmiany w ustawie Prawo oświatowe.

Ustala się nowe brzmienie niektórych przepisów ustawy Prawo oświatowe:

Art.  137.  [Rekrutacja do szkół sportowych]

1.  Do klasy I publicznej szkoły podstawowej sportowej, publicznej szkoły podstawowej mistrzostwa sportowego, oddziału sportowego
w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub oddziału mistrzostwa sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej lub do klasy wyższej niż I w tych szkołach, w przypadku gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają stan zdrowia umożliwiający podjęcie nauki
w szkole lub oddziale, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

(…)

Art.  150.  [Treść i załączniki do wniosku o przyjęcie do przedszkola, szkoły i innych placówek] (…)

2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się: (…)

4) dokumenty potwierdzające spełnianie przez kandydata warunków, o których mowa w art. 132, art. 134 ust. 1, ust. 2 pkt 1 i ust. 3, art. 135 ust. 1 i 5, art. 136 ust. 1 pkt 1 i 2, art. 137 ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 4 i ust. 6 pkt 1, art. 138 ust. 4, art. 139 ust. 1 pkt 1, art. 140 ust. 1, 2 i ust. 3 pkt 1, art. 141 ust. 1 i 7, art. 143 ust. 1 pkt 1-3 i ust. 3 pkt 1 oraz art. 147 ust. 1 i 2, odpowiednio:

(…)

h) orzeczenie lekarskie o stanie zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w szkole lub oddziale wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

USTAWA z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

 

Dz.U.2018 poz.2245
z dnia 2018.11.30

 

Art.  119.

Do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem 1 stycznia 2020 r., w sprawach o dopuszczenie do użytku szkolnego podręczników do zajęć z zakresu edukacji: polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej i społecznej, podręczniki do zajęć z zakresu języka obcego nowożytnego, podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników przeznaczonych do kształcenia specjalnego, uwzględniających podstawę programową kształcenia ogólnego określoną w przepisach wydanych na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 1, nie stosuje się przepisu art. 22ao ust. 3 pkt 6a ustawy zmienianej w art. 2, w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art.  170.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 września 2019 r., z wyjątkiem

(…)

4)      art. 2 pkt 16 lit. b, art. 23 pkt 1 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 6, art. 23 pkt 2 w zakresie art. 28 ust. 6 pkt 9, art. 44 pkt 17 lit. a tiret drugie w zakresie art. 35 ust. 1 pkt 1 lit. a i aa, pkt 17 lit. b i pkt 18 lit. b tiret trzecie oraz art. 119, które wchodzą w życie

z dniem 1 stycznia 2020 r.;

 

Zmiany wchodzące w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. dotyczą m.in. zapisów w art. 22ao ustawy o systemie oświaty:

 

Art.  22ao.  [Warunki dopuszczenia podręcznika do użytku szkolnego]

(…)

3. Podręcznik może być dopuszczony do użytku szkolnego, jeżeli:

(…)

6a) w przypadku podręcznika w postaci papierowej – jest opracowany w postaci papierowej i ponadto jego cyfrowe odzwierciedlenie jest zamieszczone na informatycznym nośniku danych lub w Internecie;

USTAWA  z dnia 19 lipca 2019 r.

o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz ustawy o finansowaniu zadań oświatowych

 

Dz.U.2019 poz.1681 z dnia 2019.09.03

 

Art. 1 pkt 4. W ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287 i 1680) dodaje się art. 28a w brzmieniu:

Art.  28a.  [Oddziały przygotowania wojskowego]

1.  W szkołach publicznych i niepublicznych, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt 2 lit. a i b, z wyjątkiem szkół artystycznych, mogą być tworzone oddziały przygotowania wojskowego.

2.  Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego wymaga zezwolenia Ministra Obrony Narodowej, udzielonego w drodze decyzji administracyjnej.

3.  Utworzenie oddziału przygotowania wojskowego nie może naruszać uprawnień ucznia do uzyskania wiadomości i umiejętności niezbędnych do ukończenia danego typu szkoły oraz warunków i sposobu przeprowadzania egzaminów, określonych w odrębnych przepisach, a w przypadku szkół publicznych nie może również naruszać uprawnień ucznia do bezpłatnej nauki, wychowania i opieki w zakresie ustalonym w niniejszej ustawie, ustawie o systemie oświaty oraz ustawie o finansowaniu zadań oświatowych.

4.  Warunkiem udzielenia zezwolenia jest:

1) zapewnienie warunków i odpowiednio wykwalifikowanej kadry do prowadzenia szkolenia, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;

2) występowanie potrzeb rekrutacyjnych Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w danym regionie;

3) możliwość zapewnienia wsparcia w prowadzeniu zajęć praktycznych, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6;

4) pozytywna ocena dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi.

5.  Wniosek o zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego składa organ prowadzący szkołę, w której ma zostać utworzony ten oddział, w terminie do dnia 31 marca roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym oddział przygotowania wojskowego ma rozpocząć działalność.

6.  Wniosek, o którym mowa w ust. 5, określa:

1) organizację kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego w sposób umożliwiający uczniom godzenie zajęć z zakresu programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych;

2) datę rozpoczęcia funkcjonowania oddziału.

7.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 5, dołącza się:

1) opinię rady pedagogicznej;

2) zobowiązanie organu prowadzącego szkołę do ponoszenia kosztów kształcenia w oddziale przygotowania wojskowego przekraczających wydatki bieżące ponoszone na jednego ucznia w pozostałych oddziałach szkoły.

8.  Minister Obrony Narodowej udziela zezwolenia na prowadzenie oddziału przygotowania wojskowego po zasięgnięciu opinii właściwego:

1) kuratora oświaty, zawierającej ocenę możliwości organizacyjnych i kadrowych pozwalających na realizowanie w szkole programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, w sposób umożliwiający uczniom godzenie realizacji tego programu z realizacją obowiązkowych zajęć dydaktycznych, oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 3;

2) szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, zawierającej ocenę potrzeb prowadzenia przygotowania wojskowego w danym regionie, dotychczasowej współpracy szkoły z jednostkami wojskowymi oraz ocenę spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4, i jej przygotowanie do realizacji programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6.

9.  W zezwoleniu, o którym mowa w ust. 8, Minister Obrony Narodowej wskazuje jednostkę wojskową odpowiedzialną za prowadzenie zajęć praktycznych dla uczniów oddziału przygotowania wojskowego.

10.  Minister Obrony Narodowej może cofnąć zezwolenie na utworzenie oddziału przygotowania wojskowego w przypadku:

1) stwierdzenia przez kuratora oświaty, że działalność oddziału przygotowania wojskowego jest sprzeczna z warunkiem, o którym mowa w ust. 3, lub realizacja programu szkolenia, określonego w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, przebiega w sposób uniemożliwiający realizację obowiązkowych zajęć dydaktycznych;

2) niewykonywania przez organ prowadzący szkołę zobowiązania, o którym mowa w ust. 7 pkt 2;

3) negatywnej oceny szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w zakresie realizacji programu oraz współpracy z jednostkami wojskowymi, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 6, lub w zakresie spełniania przez szkołę warunków, o których mowa w ust. 4.

11.  Cofnięcie zezwolenia jest równoznaczne z likwidacją oddziału przygotowania wojskowego. Likwidacja następuje w terminie określonym w decyzji o cofnięciu zezwolenia.

12.  Minister Obrony Narodowej określi corocznie, w drodze rozporządzenia, limit zezwoleń wydawanych na prowadzenie oddziałów przygotowania wojskowego, uwzględniając potrzeby rekrutacyjne i możliwości szkoleniowe Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, oraz środki przeznaczone na ten cel w budżecie państwa.