12 kwietnia 2019

Komunikat o ważniejszych zmianach w prawie oświatowym.

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (Dz. U. z 2019 r. poz. 502);

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

 1. dostosowania przepisów rozporządzenia do nowej delegacji ustawowej w zakresie organizacji tygodnia pracy szkoły (art. 111 pkt 14 ustawy – Prawo oświatowe) – regulacje tym zakresie w § 21 rozporządzenia;
 2. doprecyzowania przepisów § 1 ust. 3 pkt 3 i 4 w zakresie nazw przedszkoli;
 3. doprecyzowania przepisów § 5 (liczba dzieci i uczniów w oddziałach);
 4. wprowadzenia regulacji dotyczącej oddziałów integracyjnych (§ 6 ust. 2-3);
 5. uregulowania kwestii organizowania nauczania w klasach łączonych (§ 13);
 6. doprecyzowania przepisów § 17 tj. w zakresie informacji, jakie powinien zawierać arkusz organizacji (ust. 4 pkt 3), terminu zatwierdzania zmian do arkusza – 7 dni roboczych (ust. 12);
 7. dostosowania przepisów do zmian w zakresie kształcenia zawodowego (§ 14-17);
 8. doprecyzowania przepisów w § 19 i § 20 w zakresie dni w których odbywają się

zajęcia lub konsultacje w szkołach kształcących w formach stacjonarnej i zaocznej;

 1. przepisu przejściowego (§ 26) dotyczącego kontynuowania nauczania w oddziale

specjalnym w szkole podstawowej.

Data wejścia w życie: 1 września 2019 r. Tekst rozporządzenia – załącznik nr 1.

 

 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz. U.
  z 2019 r. poz. 465);

Zmiany dotyczą przede wszystkim:

 1. dostosowania przepisów rozporządzenia do przepisów art. 50 ust. 2 i 3 oraz art. 63, 64 i 77 ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw;
 2. uporządkowania wymagań kwalifikacyjnych.

 

 Data wejścia w życie: 26 marca 2019 r. Uwagi: § 1 pkt 1 w zakresie § 2 pkt 9 oraz § 1 pkt 4
i 6 wchodzą w życie z dniem 1 września 2019 r.

Tekst z naniesionymi zmianami – załącznik nr 2.

Załączniki