27 sierpnia 2018

Wykaz prowadzonych przez nauczycieli zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela

1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych , zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601).

Rozporządzenie określa wykaz zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w tytule rozporządzenia oraz nauczycieli zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii, prowadzących zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci na podstawie art. 313 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Link do nowego przepisu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1601/1