Kategoria: Aktualności

30 kwietnia 2024

Komunikat w sprawie profilaktycznej opieki zdrowotnej realizowanej w szkołach i placówkach

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół i placówek oświatowych
województwa lubuskiego

Profilaktyczna opieka zdrowotna realizowana w szkołach i placówkach jest istotnym elementem funkcjonowania społeczności szkolnej. Pielęgniarka środowiska nauczania
i wychowania albo higienistka szkolna nie tylko realizuje świadczenia zdrowotne finansowane ze środków publicznych, ale także zbiera informacje na temat stanu zdrowia
oraz rozwoju uczniów. Informacje, jakie pielęgniarka pozyskuje podczas wykonywania swoich zadań, powinny mieć wpływ na planowanie przez szkołę programu wychowawczo-profilaktycznego oraz zagadnień edukacji zdrowotnej i bezpieczeństwa.

Pielęgniarka jest jedną z pierwszych osób mogących dostrzec ślady przemocy na ciele ucznia i uczennicy oraz nienależytej opieki sprawowanej nad dzieckiem.

W związku z powyższym przypominam Państwu o zasadach współpracy szkoły
z pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania albo higienistką szkolną, wynikających
z ustawy z dnia 12 kwietna 2019 r. o opiece zdrowotnej nad uczniami (
Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1078)
oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2023 r., poz. 900 ze zm.)

Oto podstawowe regulacje w zakresie realizacji zadań:

1)      ustawa – Prawo oświatowe

 • 68 ust. 1 pkt 11 – Dyrektor szkoły współpracuje z pielęgniarką albo higienistką szkolną sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnia imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki.
 • 69 ust. 8 – Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia na posiedzeniach rady pedagogicznej zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.
 • 83 ust. 1a – W zebraniach rady rodziców może uczestniczyć pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów, z zachowaniem w tajemnicy informacji o stanie zdrowia uczniów.

 

2)      ustawa o opiece zdrowotnej nad uczniami

 • 18 ust. 1 – 4 – Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna współpracuje z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym. Współpraca polega na podejmowaniu wspólnych działań w zakresie edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia, z uwzględnieniem potrzeb zdrowotnych
  oraz rozpoznanych czynników ryzyka dla zdrowia uczniów danej szkoły. W ramach współpracy pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna doradza dyrektorowi szkoły w sprawie warunków bezpieczeństwa uczniów, organizacji posiłków i warunków sanitarnych w szkole. Na wniosek dyrektora szkoły pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna przedstawia zagadnienia z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów na posiedzeniach rady pedagogicznej, z zachowaniem prawa do tajemnicy o stanie zdrowia uczniów.
 • 19 – Współpraca a pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami oraz z dyrektorem szkoły, nauczycielami i pedagogiem szkolnym, może odbywać się z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych, środków komunikacji elektronicznej lub publicznie dostępnych usług telekomunikacyjnych, pod warunkiem, że administratorzy i podmioty przetwarzające dane osobowe wdrożą środki techniczne i organizacyjne zapewniające odpowiedni stopień bezpieczeństwa tych danych w procesie ich przekazywania, określony w przepisach o ochronie danych osobowych.
 • 6 ust. 1 – Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna sprawują profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami w gabinecie profilaktyki zdrowotnej zlokalizowanym w szkole, a w przypadku braku gabinetu profilaktyki zdrowotnej w szkole, w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej.
 • 7 ust. 2, 3 i 5 – Profilaktyczna opieka zdrowotna nad uczniami jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów.

Rodzice na pierwszym zebraniu rodziców oraz pełnoletni uczniowie na pierwszych zajęciach z wychowawcą w roku szkolnym uzyskują informację o zakresie opieki zdrowotnej
oraz o prawie do wyrażenia sprzeciwu, o którym mowa powyżej, złożonego w formie pisemnej do świadczeniodawcy realizującego opiekę.

Sprawowanie opieki nad uczniami przewlekle chorymi lub niepełnosprawnymi, wymaga pisemnej zgody rodziców albo pełnoletnich uczniów. Zgodę wyraża się przed objęciem ucznia opieką.

 • 8 ust. 2 – Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania albo higienistka szkolna integrują opiekę zdrowotną nad uczniami w celu wsparcia rodziców oraz pełnoletnich uczniów w realizacji prawa do świadczeń zdrowotnych.
 • 17 ust. 1 – Współpraca pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania albo higienistki szkolnej z rodzicami albo pełnoletnimi uczniami polega na:

– przekazywaniu informacji o: stanie zdrowia i rozwoju psychofizycznym ucznia, terminach i zakresie udzielania świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej nad uczniami, możliwościach i sposobie kontaktowania się z osobami sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad uczniami;

– informowaniu i wspieraniu rodziców lub pełnoletnich uczniów w: organizacji korzystania ze świadczeń profilaktycznej opieki zdrowotnej oraz opieki stomatologicznej nad uczniami, w tym profilaktycznych badań lekarskich, badań przesiewowych, przeglądów stomatologicznych oraz szczepień ochronnych, realizacji zaleceń lekarza podstawowej opieki zdrowotnej oraz lekarza dentysty; uczestniczeniu w zebraniach z rodzicami albo zebraniach rady rodziców, w celu omówienia zagadnień z zakresu edukacji zdrowotnej i promocji zdrowia uczniów.

Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, szkoła ma obowiązek realizować program wychowawczo-profilaktyczny opracowany na podstawie wyników corocznej diagnozy w zakresie potrzeb rozwojowych uczniów,  w tym czynników chroniących i czynników ryzyka. Pielęgniarka, jako ekspert z zakresu zdrowia, wspiera szkołę zarówno w ww. diagnozie potrzeb, jak i upowszechnia zasady zdrowego stylu życia oraz kształtuje postawy uczniów, rodziców i nauczycieli w tym obszarze.

Lubuski Kurator Oświaty

                                                                                                    Mariusz Biniewski

                                                                                               

 

30 kwietnia 2024

2 maja Dniem Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej jako święto obchodzone jest 2 maja. Co roku tego dnia Polacy z dumą eksponują flagi na zewnątrz, upamiętniając historię polskich barw narodowych, symboli oraz tradycji patriotycznych. Każdy z nas może uczcić święto flagi poprzez jej wywieszenie np. w oknie lub na balkonie swojego mieszkania czy przed domem.

flaga biało czerwona

30 kwietnia 2024

Badania ankietowe w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

 

Badania ankietowe w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież realizowane przez Instytut Psychiatrii i Neurologii

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół ponadpodstawowych,

Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Instytut Psychiatrii i Neurologii (IPiN),
na zlecenie Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom przystąpił w kwietniu 2024 r. do badania ankietowego w szkołach ponadpodstawowych na temat używania substancji psychoaktywnych przez młodzież.

Badanie to stanowi kontynuację międzynarodowego programu badawczego ESPAD zainicjowanego w 1995 r. przez Grupę Pompidou (Rada Europy). W programie obok Polski uczestniczy ponad 40 krajów europejskich.

Badanie ESPAD stanowi ważny element współpracy z Europejskim Centrum Monitorowania Narkotyków i Narkomanii (European Monitoring Center of Drugsand Drug Addiction – EMCDDA) oraz z Biurem Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości (United Nation Office on Drugs and Crime -UNODC) w zakresie Globalnego Programu Oceny Nadużywania Narkotyków (Global Assessment Program on Drug Abuse – GAP), wyniki ESPAD są bowiem przekazywane do tych instytucji na potrzeby monitorowania problemu narkotyków w Europie oraz w skali światowej.

IPiN wybierze szkoły losowo, a jednostką losowania będzie klasa szkolna. MEN przekazało bazę szkół ponadpodstawowych wygenerowaną z SIO.

Badanie obejmie dwie kohorty:

·         uczniów pierwszych szkół ponadpodstawowych,

·         uczniów trzecich klas szkół ponadpodstawowych.

 

Przypominamy o spełnieniu koniecznych warunków:

  związanych z art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023 r. poz. 900, z późn. zm.), 

  § 13 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w  publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1604),

  pozyskania na badanie zgody rodziców uczniów niepełnoletnich oraz zgody uczniów pełnoletnich.

 

Ze względu na fakt, że ww. badania są prowadzone systematycznie, według wystandaryzowanej metody oraz w tym samym czasie, ich wyniki umożliwiają dokonywanie nie tylko porównań międzynarodowych, ale także śledzenie trendu w Polsce. Informacja o skali problemu w 2024 r. pozwoli, we współpracy międzysektorowej, na adekwatne ustalenie kierunku działań profilaktycznych w tym obszarze.

 

Lubuski Kurator Oświaty

                                                                                                               Mariusz Biniewski

                                                                                                             

 

19 kwietnia 2024

Zintegrowana Platforma Edukacyjna

Zintegrowana Platforma Edukacyjna Ministerstwa Edukacji Narodowej to środowisko kształcenia – przyjazne, profesjonalne i bezpieczne narzędzie, które można wykorzystać do pracy z uczniami zdalnie i w szkole, uatrakcyjniając zajęcia. Wszystkie treści edukacyjne zamieszczone na platformie są całkowicie bezpłatnie i można z nich korzystać na każdym urządzeniu, w dowolnym miejscu o dowolnej porze. Materiały są także dostępne dla osób ze zróżnicowanymi potrzebami edukacyjnymi.
(więcej…)

15 kwietnia 2024

Seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i korzyści dla biznesu”

Organizacja Pracodawców Ziemi Lubuskiej oraz Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza na seminarium „Zintegrowany System Kwalifikacji – szanse i korzyści dla biznesu”. Seminarium odbędzie się 18 kwietnia br. (czwartek) o godz. 10:00 w Zielonej Górze (sala konferencyjna OPZL, ul. Reja 6, Zielona Góra).
(więcej…)

Załączniki

5 kwietnia 2024

Zaproszenie do udziału w webinariach szkoleniowych dla nauczycieli, edukatorów i animatorów, zatytułowanych „Edukacja regionalna z Etnoekipą”

Szanowni Państwo,
w imieniu Narodowego Instytutu Kultury i Dziedzictwa Wsi oraz Pani Wicedyrektor ORE Marzenny Habib, pragniemy przekazać informacje dotyczące nadchodzących webinariów szkoleniowych dla nauczycieli, edukatorów i animatorów, zatytułowanych „Edukacja regionalna z Etnoekipą”. Te nieodpłatne szkolenia internetowe rozpoczną się już 8 kwietnia 2024 r. i mają na celu pogłębienie wiedzy oraz umiejętności w zakresie prowadzenia zajęć o tematyce regionalnej, poświęconych lokalnemu dziedzictwu i kulturze ludowej.

Szczególnym celem webinariów jest zaprezentowanie możliwości wykorzystania serii publikacji edukacyjnych „Wyprawy z Etnoekipą. Poznaj dawną wieś”, dostępnych na stronie https://etnoekipa.pl/. Dla każdego województwa przewidziane są po dwa szkolenia na różne tematy, które odbędą się w kwietniu i maju br. Zachęcamy do zapoznania się z kalendarium webinariów, regulaminem szkoleń oraz formularzem zgłoszeniowym dostępnymi na stronie https://webinaria-etnoekipa.pl/.

Webinaria posłużą też jako forum wymiany doświadczeń pomiędzy uczestnikami i umożliwią zaplanowanie kolejnych działań promujących tematykę regionalną w edukacji.

Osobą do kontaktu w sprawie webinariów jest:
Agnieszka Brodowska
Kierownik Działu Wydawnictw i Publikacji
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi
ul. Krakowskie Przedmieście 66, 00-322 Warszawa
kom. +48 664 959 939
email: agnieszka.brodowska@nikidw.edu.pl

5 kwietnia 2024

Zaproszenie do udziału w debacie na temat ważności edukacji włączającej dzieci

Szanowni Państwo,

w imieniu organizatorów serdecznie zapraszamy na debatę na temat ważności edukacji włączającej dzieci („The role of primary schools- Building inclusive societies through education”), prowadzoną przez Ewę Kopacz – koordynatorkę Parlamentu Europejskiego ds. praw dziecka.

Wydarzenie odbędzie się 17.04.2024 r. w godz. 10:00 – 12:00 w Parlamencie Europejskim. Możliwy jest osobisty udział w Brukseli lub uczestniczenie w transmisji online.

Uczestnikami debaty będą europejscy praktycy i eksperci związani z wdrażaniem edukacji włączającej w poszczególnych krajach. Będzie to wyjątkowa okazja do wymiany najlepszych praktyk i narzędzi wspierających nauczycieli, wychowawców i decydentów w ich roli polegającej na promowaniu i kształceniu dzieci w zakresie włączania.

Polskim reprezentantem będzie Damian Kupczyk – prezes Czepczyński Family Foundation, pedagog i terapeuta dziecięcy, który opowie o doświadczeniach z wprowadzania projektu ABC Empatii do przedszkoli i szkół podstawowych w Polsce i za granicą.

Wydarzenie będzie tłumaczone na 6 języków – polski, angielski, niemiecki, francuski, włoski oraz hiszpański.

Uczestnictwo jest bezpłatne, wymagana jest wcześniejsza rejestracja do dnia 09.04.2024 r.).

Rejestracja i program wydarzenia znajdują się tutaj.

 

2 kwietnia 2024

Targi Edukacyjno – Zawodowe „Absolwencie co dalej…?

04 kwietnia 2024 r. w godzinach 10 – 14 w Hali Sportowej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim ul. Fryderyka Chopina 52 odbędą się Targi Edukacyjno – Zawodowe „Absolwencie co dalej…? Zapraszamy do udziału.