20 kwietnia 2018

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego (JST) – II edycja”

Więcej informacji w załączniku
12 kwietnia 2018

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej „Szkolenie i doradztwo dotyczące rozwijania kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy dla dyrektorów, wicedyrektorów i innych osób pełniących funkcje kierownicze w szkole – II edycja”

Więcej informacji w załączniku
12 kwietnia 2018

Konkurs Ministerstwa Edukacji Narodowej “Szkolenie i doradztwo dla pracowników systemu wspomagania pracy szkoły oraz trenerów z zakresu kompetencji kluczowych uczniów niezbędnych do poruszania się na rynku pracy, nauczania eksperymentalnego, właściwych postaw oraz metod zindywidualizowanego podejścia do ucznia – II edycja”

Więcej informacji w załączniku        
12 kwietnia 2018

Ogólnopolski Konkurs Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła

Szanowni Państwo
Dyrektorzy Przedszkoli, Szkół i Placówek Oświatowych W imieniu Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty serdecznie zapraszam przedszkola, szkoły i placówki oświatowe do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Konkursie Laur Michała Anioła w kategorii Kreatywna i Innowacyjna Szkoła. Konkurs z inicjatywy Świętokrzyskiego Centrum Doskonalenia Nauczycieli dotychczas był realizowany w wymiarze wojewódzkim. Cieszył się dużym uznaniem w środowisku lokalnym, co stanowi przesłankę do nadania mu charakteru ogólnopolskiego. Celem Konkursu jest promowanie i upowszechnianie przykładów nowatorskich rozwiązań z dziedziny dydaktyki i technologii wykorzystywanych przez szkoły i placówki oświatowe w kraju.
3 kwietnia 2018

Konferencja „Edukacja dla zdrowia”

Lubuski Kurator Oświaty we współpracy z Lubuskim Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym organizuje konferencję poświęconą promocji aktywności zdrowotnej w środowisku szkolnym. Konferencja pt. „Edukacja dla zdrowia” organizowana jest na mocy postanowień deklaracji współpracy Ministra Edukacji Narodowej oraz Głównego Inspektora Sanitarnego.
27 marca 2018

KONFERENCJA DLA DYREKTORÓW SZKÓŁ REALIZUJĄCYCH PROGRAM PODNOSZENIA EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W SZKOŁACH WOJEWÓDZTWA LUBUSKIGO

Szanowni Państwo
Dyrektorzy szkół realizujących Program Podnoszenia Efektywności Kształcenia
w Szkołach Województwa Lubuskiego. Serdecznie zapraszamy na konferencję, która odbędzie się 23 kwietnia 2018 r. w Zespole Szkół w Bogdańcu, ul. Pocztowa 7, 66-450 Bogdaniec.
Program konferencji w załączeniu. Prosimy o potwierdzenie udziału i przesłanie karty zgłoszenia do dnia 18 kwietnia 2018 r. na adres j.lipinska@ko-gorzow.edu.pl. O przydziale do grupy obserwującej lekcje decyduje kolejność zgłoszeń.
18 kwietnia 2018

I MIĘDZYSZKOLNA GRYWALIZACJA EKOLOGICZNA „Jak dbam, tak mam” 2018

Szanowni Państwo Szkoła Podstawowa nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi im. Tadeusza Kościuszki w Gorzowie Wlkp., serdecznie zaprasza uczniów czwartych klas gorzowskich szkół podstawowych do udziału w Międzyszkolnej grywalizacji ekologicznej „Jak dbam, tak mam” 2018 pod patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.   Do udziału w rozgrywkach zapraszamy drużyny składające się z pięciu uczniów oraz jednego nauczyciela/opiekuna, jako reprezentacje swoich szkół.
17 kwietnia 2018

Przekazanie przez organy prowadzące arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek do zaopiniowania Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty

Szanowni Państwo. W związku z opiniowaniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek z terenu województwa lubuskiego, w  załączeniu przekazujemy informację dla organów prowadzących dotyczącą miejsca ich przekazania. Podane lokalizacje są zgodne z właściwością terytorialną zespołów wizytatorów, ustaloną przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.  
16 kwietnia 2018

Konkurs „Matematyczne natchnienie dla artysty”

Fundacja KOLOROWO z Łodzi wraz z Prywatną Szkołą Podstawową „Kornelówka” jest organizatorem ogólnopolskiego konkursu matematyczno-plastycznego pt. „Matematyczne natchnienie dla artysty” tworzonego w ramach projektu „Escher – fenomen logicznego myślenia”. Konkurs narodził się z chęci promowania twórczości Maurits’a Cornelis’a Escher’a, a jego celem jest m.in. kształtowanie pojęć matematycznych i wyobraźni geometrycznej, inspirowanie do twórczych poszukiwań artystycznych w naukach ścisłych, kształcenie umiejętności korzystania z nowej technologii, profilaktyka bezpiecznego spędzania wolnego czasu. Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży w przedziale wiekowym: 15-20 lat
16 kwietnia 2018

Przegląd filmowy „Echa Katynia”

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele historii i WOS Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Oddział w Szczecinie Delegatura Gorzów Wlkp. organizuje przegląd filmowy „Echa Katynia”. Dnia 25 kwietnia 2018 r. godzina 12:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim ul. Sikorskiego 107.
13 kwietnia 2018

XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze, Zarząd Oddziału Powiatu Żarskiego w Żarach organizuje w dniu 24.04.2018.r  XLVI Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Turystyczno-Krajoznawczy. Celem Turnieju jest poznawanie przez młodzież piękna ziemi ojczystej, jej przeszłości i teraźniejszości. Popularyzowanie krajoznawstwa i turystyki jako formy aktywnego wypoczynku. Propagowanie kultury wycieczkowania, rozwijanie sprawności fizycznej, wymiana doświadczeń i prezentacja dokonań w dziedzinie  turystyki i krajoznawstwa.
12 kwietnia 2018

Organizacja szkół i przedszkoli

men
W dniu 10 kwietnia 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 4 kwietnia 2018 r., zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli, z wyjątkiem §1 pkt 2, który wchodzi w życie z dniem 1 września 2018 r. (opublikowano w Dzienniku Ustaw z 2018 r. poz. 691). Wprowadzone zmiany dotyczą m.in. nazw szkół i przedszkoli (§ 1 zmienianego rozporządzenia); zasad podziału oddziału w przypadku przekroczenia liczby uczniów w oddziale,
12 kwietnia 2018

Uroczystość podsumowania konkursów przedmiotowych Lubuskiego Kuratora Oświaty organizowanych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów w roku szkolnym 2017/2018

Szanowni Państwo,
Drodzy uczniowie W dniu 9 kwietnia 2018 r. o godzinie 1100 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyło się uroczyste podsumowanie konkursów przedmiotowych dla uczniów dotychczasowych gimnazjów województwa lubuskiego organizowanych w roku szkolnym 2017/2018 przez Lubuskiego Kuratora Oświaty.