19 lutego 2024

Ogólnopolski konkurs fotograficzno-filmowy

Fundacja Polskiej Akademii Nauk organizuje ogólnopolski konkurs fotograficzno-filmowy, dla uczniów klas 6-8 szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którego celem jest propagowanie postaw tolerancji i szacunku wobec osób odmiennych kulturowo, czyli pochodzących z innego państwa niż Polska, jak również zwiększenie wrażliwości uczniów na problemy nietolerancji i dyskryminacji.
16 lutego 2024

Konferencja otwierająca projekt pozakonkursowy pn. „Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży”.

Szanowni Państwo! W imieniu Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz Instytutu Badań Edukacyjnych serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji otwierającej projekt pozakonkursowy realizowany przez Instytut Badań Edukacyjnych pn.: Wspieranie dostępności edukacji dla dzieci i młodzieży.   Wydarzenie to odbędzie się 28 lutego br. w ADN Centrum Konferencyjne przy ul. Grzybowskiej w Warszawie.   Chcąc podkreślić jeden z priorytetów projektu, jakim jest wspieranie dobrostanu dzieci i młodzieży, konferencja będzie realizowana pod tytułem: „Zdrowie psychiczne dzieci i młodzieży.
15 lutego 2024

Zapotrzebowanie na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych na rok szkolny 2024/2025

Szanowni Dyrektorzy Szkół i Placówek dla uczniów z dysfunkcją wzroku, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie, w związku z realizacją zadania zleconego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, zbiera zapotrzebowania na zaadaptowane podręczniki dla uczniów słabowidzących i niewidomych uczęszczających do szkół ponadpodstawowych. Aby otrzymać nieodpłatnie zaadaptowane podręczniki, należy złożyć do ORE zapotrzebowanie do 27 lutego 2024 r. Szczegółowe informacje na temat złożenia zapotrzebowania znajdują się w załączniku.
15 lutego 2024

VIII Ogólnopolski Konkurs Plastyczny „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”

Towarzystwo Historyczne im. Szembeków wraz z Nowodworskim Ośrodkiem Kultury organizują już VIII edycję Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego „Dzieła Aleksandra Fredry w malarstwie i rysunku”. Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Prace należy przesłać pocztą lub dostarczyć osobiście do siedziby Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 10.05.2024 r., decyduje data wpłynięcia pracy. Szczegółowe informację dostępne są na stronie konkursu.
15 lutego 2024

Zgłaszanie kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim

Szanowni Państwo, Lubuski Kurator Oświaty informuje, że prowadzony jest nabór kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim. Kandydatury prosimy zgłaszać w formie pisemnej w terminie do dnia 29 marca 2024 r. (data stempla pocztowego) na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, 66-400 Gorzów Wielkopolskim. Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich szkół funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego za uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom,