22 października 2020

Realizacja Programu Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych.

Program Lubuskiego Kuratora OświatyWspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia” przewidziany do realizacji w latach 2018 -2022, w bieżącym roku szkolnym 2020/2021 będzie realizowany z modyfikacją dotyczącą głównie założeń.

W ocenie Lubuskiego Kuratora Oświaty niskie wyniki egzaminu ósmoklasisty uzyskane przez szkoły województwa lubuskiego w odniesieniu do wyników innych województw obligują szkoły podstawowe oraz całe środowisko oświatowe do podejmowania dodatkowych działań na rzecz poprawy efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego.

Plan działań szkoły (wg. załącznika Plan działań szkoły) we własnym zakresie realizują te szkoły, których wyniki w drugim roku organizowania egzaminu ósmoklasisty uległy obniżeniu w odniesieniu do roku 2018/2019 oraz te szkoły, które w roku szkolnym 2019/2020 uzyskały wynik egzaminu plasujący je w staninach 4 – 6. Te plany działań szkół nie będą analizowane przez wizytatorów.

Szkoła podstawowa, która uzyskała choćby z jednego przedmiotu egzaminacyjnego wynik plasujący ją w staninie niskim (1-3) jest zobowiązana do zaplanowania i realizowania działań naprawczych (wg załącznika Plan szkolnych działań naprawczych), który przekazuje do konsultacji wizytatorowi rejonowemu. Szkoła zobowiązana do prowadzenia działań naprawczych otrzyma szczegółową informację pocztą elektroniczną od wizytatora rejonowego.

Działania programowe Kuratorium Oświaty i szkół na rok szkolny 2020/2021 zostały opisane w pkt. 9 Programu.

Zapraszamy Dyrektorów do konsultacji z wizytatorami rejonowymi oraz do korzystania z oferty placówek doskonalenia zawodowego nauczycieli, dostosowanej do celów programu LKO, którą prezentujemy w załączeniu.

Dostrzegając potencjał szkół podstawowych zarówno miejskich, jak i wiejskich naszego województwa oraz wierząc w możliwości uzyskiwania lepszych osiągnięć przez ich uczniów – zachęcamy Dyrektorów i Nauczycieli do wysiłku na rzecz podnoszenia jakości pracy szkoły, w tym efektów kształcenia, pomimo utrudnień i problemów związanych z sytuacją epidemiologiczną w kraju i na świecie.

Załączniki

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa