19 października 2012

„Odkrywamy tajemnice fotografii”- program autorski oparty na metodzie projektu badawczego.

logo_ko
Na wniosek dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 2 w Kostrzynie nad Odrą prezentujemy przykład dobrej praktyki – „Odkrywamy tajemnice fotografii”- program autorski uwzględniający rozwijanie pojęć przyrodniczych z wykorzystaniem metody projektu badawczego.   Program umożliwił realizację treści wykraczających ponad podstawę programową wychowania przedszkolnego. Odkrycie tajemnic fotografii metodą projektów badawczych pozwoliło na rozwijanie w procesie wychowania i nauczania umiejętności posługiwania się nowymi źródłami informacji, nauczyło samodzielności i właściwej komunikacji, pobudziło do poszukiwań i inspiracji. Realizacja programu stworzyła możliwość publicznej prezentacji swoich dokonań i umiejętności, co było bardzo istotne w przypadku dzieci nieśmiałych. Dzieci rozwinęły swoje zainteresowania, stały się otwarte na innych, zaczęły interesować się postępami technicznymi. Analiza osiągnięć dzieci, pozwoliła na sformułowanie wniosków dotyczących przyszłej pracy w zakresie rozwijania wiadomości i umiejętności.
19 października 2012

Szkoła dla Ekorozwoju

logo_ko
Na wniosek dyrektora Zespołu Szkół Publicznych w Łęknicy prezentujemy przykład dobrej praktyki – Szkoła dla Ekorozwoju   Zespół Szkół Publicznych w Łęknicy za realizację Projektu edukacyjno-wychowawczego pn.: „Szkoła dla Ekorozwoju” otrzymał Certyfikat LCAE-IX 2012 (Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej). Projekt uzyskał wysokie wyniki w ankiecie przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców biorących udział w działaniach ekologicznych. Bardzo pozytywne przyjecie przez społeczność lokalną akcji „Zbiórka Makulatury”, „Oszczędzamy Energię”, „Zbieramy Surowce Wtórne”, „Marsz Ekologiczny” oraz realizację działań ekologicznych wspólnie z zaprzyjaźnioną szkołą z Bad Muskau (Niemcy) pn. „Jesienne inspiracje".
19 października 2012

Ekonomia i finanse – innowacyjny moduł programowy dla przedmiotu „Podstawy przedsiębiorczości” – projekt

tp_educo
Na prośbę Towarzystwa Prokukcyjno-Handlowego Sp. z o.o. w Warszawie informujemy, że na stronach www.przedsiebiorczosc.info.pl oraz www.gramojafirma.pl dostępne są nieodpłatnie materiały edukacyjne związane z ekonomią i finansami.
18 października 2012

Projekt „Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach”

wsp_w_pile
Wyższa Szkoła Biznesu w Pile oraz Izba Gospodarcza Północnej Wielkopolski w Pile zaprasza do udziału w projekcie „Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych  i instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu III Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3. Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe.
16 października 2012

Szkolenia on-line pt. „Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski”

orpeg
Ośrodek Rozwoju Polskiej Edukacji za Granicą zaprasza przedstawicieli organów prowadzących, dyrektorów szkół, nauczycieli do udziału w bezpłatnym szkoleniu on-line pt. „Doradztwo dla uczniów powracających i przybywających z zagranicy do Polski”, które realizowane jest w ramach projektu „Otwarta Szkoła – System Wsparcia Uczniów Migrujących” Termin szkolenia: 15-29.11.2012 r.
15 października 2012

Rozporządzenie w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 15 października 2012 r.
w sprawie warunków tworzenia, organizacji oraz działania oddziałów sportowych, szkół sportowych oraz szkół mistrzostwa sportowego
9 października 2012

Rozporządzenie w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ
z dnia 14 września 2012 r.
w sprawie egzaminu czeladniczego, egzaminu mistrzowskiego oraz egzaminu sprawdzającego, przeprowadzanych przez komisje egzaminacyjne izb rzemieślniczych
8 października 2012

Projekt „Praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących na potrzeby branży kosmetyczno- fryzjerskiej oraz medyczno- chemicznej”

ceiwr
Forum Młodzieży Samorządowej oraz Centrum Edukacji i Warunków Rozwoju zapraszają nauczycieli kształcenia zawodowego i instruktorów praktycznej nauki zawodu w branżach: medycznej, chemicznej, kosmetycznej oraz fryzjerskiej, kształcących na poziomie zasadniczych szkół zawodowych, techników oraz szkół policealnych do udziału w projekcie „Praktyki w przedsiębiorstwach dla nauczycieli kształcenia zawodowego kształcących na potrzeby branży kosmetyczno - fryzjerskiej oraz medyczno - chemicznej”.
1 października 2012

„Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego”

ibe
Instytut Badań Edukacyjnych jest w trakcie realizacji projektu systemowego pt.: „Badanie jakości i efektywności edukacji oraz instytucjonalizacja zaplecza badawczego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet III: Wysoka jakość systemu oświaty, Poddziałanie 3.1.1 Tworzenie warunków i narzędzi do monitorowania, ewaluacji i badań systemu oświaty.