12 kwietnia 2023

Po konferencji „Jak uczyć, żeby nauczyć”

Konferencja pod hasłem „Jak uczyć, żeby nauczyć” została zorganizowana w trybie on-line  w dniu 05 kwietnia 2023 r. przez Wydział Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wielkopolskim, zgodnie z harmonogramem Programu działań Lubuskiego Kuratora Oświaty w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego w obszarze doskonalenia zawodowego nauczycieli, ukierunkowanych na podnoszenie efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego – rok szkolny 2022/2023.

Uczestnikami konferencji byli dyrektorzy szkół podstawowych oraz ponadpodstawowych województwa lubuskiego, a także przedstawiciele placówek doskonalenia nauczycieli, łącznie wzięło w niej udział ok. 300 osób. Głównym celem konferencji było wspomaganie dyrektorów szkół województwa lubuskiego w realizacji ich zadań w obszarze wewnętrznego nadzoru pedagogicznego w zakresie wspomagania nauczycieli. Ponieważ wspomaganie, jako forma nadzoru pedagogicznego, dotyczy nauczycieli i ich pracy dydaktyczno-wychowawczej  celem konferencji było zwrócenie uwagi dyrektorów szkół na cechy współczesnego procesu edukacyjnego, osobowość i kompetencje nauczycieli oraz konieczność planowania
i realizowania doskonalenia zawodowego nauczycieli w sposób adekwatny do potrzeb szkoły, przyczyniający się do podnoszenia efektywności procesu dydaktyczno-wychowawczego.

Zgodnie z agendą (w załączeniu) konferencję rozpoczęła pani Ewa Rawa Lubuski Kurator Oświaty, która przywitała uczestników i zachęcała ich do podejmowania działań na rzecz podnoszenia efektów kształcenia w szkołach województwa lubuskiego. O celach Programu LKO oraz konferencji pod hasłem „Jak uczyć, żeby nauczyć” mówił pan Grzegorz Tomczak – dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim. Pani Beata Gizińska-Gigoła – doradca metodyczny ds. języka  polskiego
w szkołach podstawowych, jako reprezentantka Wojewódzkiego Ośrodka Metodycznego
w Gorzowie Wielkopolskim, przedstawiła najważniejsze aspekty związane z  planowaniem
i realizacją procesu edukacyjnego. Pan dr Mirosław Radoła – pracownik Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, przybliżył uczestnikom konferencji zagadnienia dotyczące osobowości i kompetencji, jakie winien posiadać nauczyciel we współczesnej szkole. Pani Grażyna Kołogrecka-Dul – st. wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim zaprezentowała wyniki ankiety „Doskonalenie zawodowe nauczycieli” oraz wnioski i  rekomendacje wynikające z ich analizy ilościowej i jakościowej, skierowane do szkół  i placówek doskonalenia nauczycieli. Ankieta została przeprowadzona w bieżącym roku szkolnym w ramach ww. programu, wzięło w niej udział 209 szkół podstawowych województwa lubuskiego.

Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim – pani Elżbieta Wulbach, została poproszona o zaprezentowanie „przykładu dobrej praktyki”
w obszarze zadań dyrektora, o których mowa w art. 55 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2021 r. poz. 1082 z późn. zm.). Podczas konferencji przykład dobrej praktyki pod hasłem „Jak inspiruję nauczycieli do poprawy istniejących lub wdrożenia nowych rozwiązań w procesie kształcenia” zaprezentowały: pani Mirosława Iwanowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 16 w Gorzowie Wielkopolskim oraz pani Magda Kubiak – nauczycielka języka angielskiego.

Konferencję zakończył pan Grzegorz Tomczak – dyrektor WNP Kuratorium Oświaty
w Gorzowie Wielkopolskim.

W załączeniu zamieszczamy agendę konferencji oraz prezentacje poszczególnych prelegentów, zapraszając Państwa do zapoznania się z poruszaną przez nich tematyką.

 

 

Załączniki

Osobowość i kompetencje nauczyciela szkoły
Data: 2023-04-12, rozmiar: 4 MB
Planowanie i realizacja procesu edukacyjnego
Data: 2023-04-12, rozmiar: 986 KB
Przykład dobrej praktyki
Data: 2023-04-27, rozmiar: 30 MB