11 kwietnia 2023

Bezpieczeństwo uczniów biorących udział w różnorodnych projektach organizowanych przez podmioty zewnętrzne

Szanowni Państwo Dyrektorzy
szkół podstawowych i ponadpodstawowych,

Rzecznik Praw Dziecka z zaniepokojeniem odbiera sygnały o wkraczaniu na teren placówek oświatowych organizacji pozarządowych, które przeprowadzają z młodzieżą szkolną różnego rodzaju zajęcia edukacyjne i wychowawcze, nie informując rodziców o rzeczywistych celach takich zajęć, ani nie przedstawiają im pełnej informacji o wszystkich współorganizatorach czy partnerach tych akcji. Rodzice, którzy wyrażają pisemną zgodę na udział swoich dzieci w takich spotkaniach, nie mają pełnej wiedzy o wszystkich ich aspektach. Zgoda, oparta na wadliwych podstawach, może być dotknięta błędem niewiedzy oraz zagrozić dobru ich dzieci.

Innym ważnym problemem, na który zwraca uwagę Rzecznik Praw Dziecka, jest niska świadomość w zakresie ustawowego obowiązku weryfikacji w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym pracowników lub osób prowadzących działalność związaną z wychowaniem czy edukacją. Prowadzona przez Rzecznika Praw Dziecka kontrola stowarzyszeń i fundacji, które zajmują się m.in. edukacją seksualną dzieci i młodzieży, wciąż wykazuje przypadki, w których organizacje podlegające takiemu obowiązkowi nie tylko nie zweryfikowały swoich pracowników i współpracowników w rejestrze, ale niektóre nawet nie założyły tam kont.

W trosce o jak największe bezpieczeństwo uczniów biorących udział w różnorodnych projektach organizowanych w szkołach przez podmioty zewnętrzne, apeluję do Państwa, by precyzyjnie informować rodziców nie tylko o zakresie i celach oferowanych zajęć, organizatorze prowadzącym dany projekt/ akcję, ale również o partnerach tych przedsięwzięć. Ponadto, by w szczególności zadbać o każdorazowe weryfikowanie osób prowadzących zajęcia z uczniami (czy inne działania adresowane do uczniów) w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym. Weryfikacja musi nastąpić przed nawiązaniem z daną osobą stosunku pracy lub przed jej dopuszczeniem do działalności związanej z edukacją czy wychowywaniem dzieci i młodzieży. Brak realizacji tych obowiązków jest rażącym naruszeniem prewencyjnych przepisów mających chronić uczniów przed potencjalnym zetknięciem się z osobami skazanymi za przestępstwa przeciwko wolności seksualnej i obyczajności.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa

Załączniki

Wystąpienie-Rzecznika-do-Ministra-Edukacji-i-Nauki
Data: 2023-04-11, rozmiar: 527 KB