19 lutego 2020

Ankieta dla dyrektorów szkół podstawowych realizujących Program LKO

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół  Podstawowych

Zgodnie z harmonogramem zadań określonym w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia”, w dniach od 20 do 28 lutego 2020 r. zostanie przeprowadzone monitorowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020 r.

https://ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko

W tym celu dyrektorzy szkół naszego województwa proszeni są:

  1. o wypełnienie ANKIETY pt. Monitorowanie nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły podstawowej w pierwszym półroczu roku szkolnego 2019/2020która będzie udostępniona od 20 lutego 2020 r. na stronie internetowej pod adresem: ko-gorzow.edu.pl/ankiety-ko,
  2. przesłanie do wizytatora rejonowego wypełnionej przez dyrektora i podpisanej tej samej co w „systemie ankiet” wersji ankiety, przekazanej dyrektorom e-mailem przez wizytatora rejonowego. Ankietę  należy przesłać w terminie do 2 marca 2020 r. drogą elektroniczną  (skan wypełnionej i podpisanej ankiety) lub pocztą tradycyjną (imię i nazwisko wizytatora i adres odpowiedniej siedziby Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim).

 

Celem ankiety jest wspomaganie i rozwijanie kompetencji dyrektorów szkół oraz ustalenie zakresu zadań realizowanych w szkołach w ramach wewnętrznego nadzoru pedagogicznego, ukierunkowanych na prawidłowość i efektywność procesu edukacyjnego przygotowującego uczniów do egzaminu ósmoklasisty i kolejnego etapu edukacyjnego.