14 września 2022

Sposób udzielania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego

W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa Edukacji i Nauki w sprawie sposobu udzielania zwolnień z zajęć wychowania fizycznego, uprzejmie informujemy, co następuje.

Zgodnie z przepisami § 4 rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 373 z późn. zm.):

  • dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii;
  • dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

Ww. przepisy nie wykluczają zatem udzielenia zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego na podstawie opinii lekarza POZ.

Jednym z zadań lekarza POZ jest identyfikacja problemów zdrowotnych ucznia oraz pomoc i wsparcie w ich rozwiązywaniu. Lekarz POZ, który sprawuje bieżącą opiekę, zarówno profilaktyczną (badania przesiewowe, bilanse zdrowia), jak i leczniczą oraz dysponuje jego dokumentacją medyczną, posiada bardzo szeroką i wszechstronną wiedzę o pacjencie, jego stanie zdrowia, chorobach przewlekłych, doznanych urazach itp.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 540), w ramach bilansu zdrowia ucznia szkoły podstawowej i ponadpodstawowej, lekarz POZ określa m.in. kwalifikację do grupy na zajęciach wychowania fizycznego i sportu szkolnego.

Ministerstwo Edukacji i Nauki