31 października 2022

Ocena pracy nauczycieli

Szanowni Państwo Dyrektorzy.

Na prośbę Ministra Edukacji i Nauki przypominamy, że podstawę prawną dokonywania oceny pracy nauczycieli i dyrektorów szkół stanowią wyłącznie: ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762, z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki  z dnia 25 sierpnia 2022 r. w sprawie oceny pracy nauczycieli (Dz. U. poz. 1822). Obecnie obowiązujące rozporządzenie, które uszczegóławia kryteria oceny pracy określone w ustawie, jest wystarczającym narzędziem do ustalenia miarodajnej oceny pracy nauczyciela. Zbędne są zatem jakiekolwiek dodatkowe akty wewnętrzne dyrektora szkoły czy organu prowadzącego szkołę w tym zakresie lub dodatkowe karty pomocnicze oceniania, tworzone w niektórych szkołach.

Ponadto przypominamy, że organ sprawujący nadzór pedagogiczny jest organem  odwoławczym od oceny pracy nauczyciela dokonanej przez dyrektora szkoły i w przypadku złożenia przez nauczyciela odwołania, sprawdza prawidłowość dokonania oceny pracy nauczyciela. Pomimo, że od ustalonej oceny pracy nauczyciel nie może odwoływać się do sądu pracy, ocena ta może jednak zostać poddana kontroli sądu, jeżeli jest przyczyną rozwiązania stosunku pracy. W wyroku z 29.06.2000 r., I PKN 710/99, OSNP 2002/1, poz. 6, Sąd Najwyższy uznał, że „sąd pracy rozpatrujący powództwo o przywrócenie do pracy kontroluje prawidłowość i rzetelność negatywnej oceny pracy nauczyciela zatrudnionego na czas nieokreślony jako przesłanki rozwiązania umowy o pracę na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 5 w zw. z art. 6a i 27 ust. 3 ustawy […] Karta Nauczyciela”. Natomiast w wyroku z 25.02. 2020 r. II PK 164/18 Sąd Najwyższy stwierdził, iż ocena zasadności wypowiedzenia umowy o pracę nauczycielowi mianowanemu z powodu negatywnej oceny pracy, obejmuje zarówno badanie dochowania przez pracodawcę wymogów proceduralnych przy sporządzaniu takiej oceny, jak i jej merytoryczną prawidłowość.