Sierpień 2018

31 sierpnia 2018

VII ogólnopolski konkurs „Cukierek za życzliwość i Ty możesz zostać wolontariuszem”

Fundacja Dwa Skrzydła Anioła zaprasza uczniów szkół podstawowych do udziału w siódmej edycja ogólnopolskiego Konkursu „Cukierek za życzliwość – i Ty możesz zostać wolontariuszem”. Zgłoszenia przyjmowane będą do 30 września 2018 roku. Regulamin konkursu oraz szczegółowe informacje dostępne na stronie internetowej: http://dwaskrzydlaaniola.pl/?page_id=2
31 sierpnia 2018

Konkurs Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo humanizmu. Postaci wielkich Polaków – patronów 2018 roku. Pod hasłem Patriotyzm wczoraj i dziś.

Regionalny Ośrodek Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim zaprasza do udziału w konkursie  Wielcy Polacy i ich wkład w światowe dziedzictwo humanizmu. Postaci wielkich Polaków – patronów 2018 roku. Pod hasłem Patriotyzm wczoraj i dziś. Załączniki Regulamin konkursu Wielcy Polacy Data: 2018-08-31, rozmiar: 623 KB
30 sierpnia 2018

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie doradztwa zawodowego

men
1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 sierpnia 2018 r. w sprawie doradztwa zawodowego (Dz. U. z 2018 r. poz. 1675). Rozporządzenie określa na czym polega doradztwo zawodowe oraz jakie są jego cele na poszczególnych etapach edukacji, wyszczególniając: preorientację zawodową dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych form wychowania przedszkolnego; orientację zawodową dla klas I-VI szkół podstawowych; działania w zakresie doradztwa zawodowego dla klas VII i VIII szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych.
30 sierpnia 2018

Materiały informacyjne z przeprowadzonych narad dla dyrektorów szkół i placówek

Materiały informacyjne z przeprowadzonych narad dla dyrektorów szkół i placówek województwa lubuskiego dotyczących wyników i wniosków z nadzoru pedagogicznego sprawowanego w roku szkolnym 2017/2018 oraz organizacji roku szkolnego 2018/2019. Załączniki Program Lubuskiego Kuratora Oświaty „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia" Data: 2018-08-31, rozmiar: 3 MB List Minister Edukacji Narodowej do Dyrektorów i Nauczycieli Data: 2018-08-29, rozmiar: 749 KB List Minister Edukacji Narodowej do Rodziców i Opiekunów uczniów Data: 2018-08-29,
30 sierpnia 2018

Plan nadzoru pedagogicznego Lubuskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2018/2019.

Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 20 ust. 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1658), Lubuski Kurator Oświaty podaje do publicznej wiadomości plan nadzoru pedagogicznego na rok szkolny 2018/2019. Załączniki Plan_nadzoru Data: 2018-09-04, rozmiar: 274 KB
27 sierpnia 2018

Wykaz prowadzonych przez nauczycieli zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 1 ustawy Karta Nauczyciela

men
1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu zajęć prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli poradni psychologiczno-pedagogicznych oraz nauczycieli: pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych , zatrudnionych w przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1601). Rozporządzenie określa wykaz zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz przez nauczycieli wymienionych w tytule rozporządzenia oraz nauczycieli zatrudnionych w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych i młodzieżowych ośrodkach socjoterapii,
27 sierpnia 2018

Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

men
1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1574). Rozporządzenie zostało opracowane i wydane ze względu na konieczność dostosowania aktu wykonawczego do zmian w rozdziale 3a ustawy Karta Nauczyciela dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego,
24 sierpnia 2018

Warunki i sposoby organizowania krajoznawstwa i turystyki.

men
2 czerwca 2018 roku weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
25 maja 2018 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2018 r. poz. 1055). W stosunku do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki (Dz. U. z 2001 r.
24 sierpnia 2018

Europejski Konkurs Statystyczny

Europejski Konkurs Statystyczny organizowany jest już po raz drugi przez Eurostat i zgłoszone urzędy statystyczne z krajów europejskich. Celem Konkursu jest wzbudzenie zaciekawienia statystyką wśród uczniów oraz zachęcanie nauczycieli do wykorzystywania oficjalnych statystyk podczas zajęć z młodzieżą.
23 sierpnia 2018

Zeszyty dla uczniów klas 1 szkół podstawowych

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych Zwracamy się z prośbą o odebranie podczas narad sierpniowych zeszytów (A5, 16 stron) oraz długopisów dla uczniów klas 1 szkół podstawowych przekazanych do kuratorium przez Instytut Pamięci Narodowej. Zeszyty i długopisy wyprodukowane zostały z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości i mają być przekazane dla każdego ucznia klasy 1 szkoły podstawowej na rozpoczęcie nowego roku szkolnego 2018/2019.
23 sierpnia 2018

Informacja na temat zmian z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

men
Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych, Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje informację na temat zmian z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia: 25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii[1]. Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych[2] tzw.
20 sierpnia 2018

Nabór ofert na II otwarty konkurs w ramach Projektu edukacyjnego „Godność, wolność, niepodległość”

men
Informujemy, że Ministerstwo Edukacji Narodowej ogłosiło Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego obejmującego zorganizowanie i przeprowadzenie konkursu poezji: „Myśmy wciąż do Niepodległej szli.” oraz quizu wiedzy o Niepodległej. Oferty realizacji zadania mogą składać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 tej ustawy. Zarówno konkurs, jak i quiz mają kształtować postawy patriotyczne i obywatelskie uczniów, wychowanków,
13 sierpnia 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2018

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2018 Szanowni Państwo! Lubuski Kurator Oświaty rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2018 roku. Załączniki wyniki 3 konkursu wypoczynek 2018-1 Data: 2018-08-13, rozmiar: 272 KB pismo przewodnie - Wyniki konkursu na dofinansowanie wypoczynku info Data: 2018-08-13,
3 sierpnia 2018

Konkurs ekologiczny „Energia drzemie w komiksie”

katolickie stowarszyszenie ksm
Organizatorem Konkursu „Energia drzemie w komiksie” jest Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Diecezji Drohiczyńskiej z siedzibą w Drohiczynie. Konkurs skierowany jest do dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych i polega na wykonaniu komiksu, promującego energię odnawialną (biomasy, energię wiatru, Słońca, wody, geotermalną).   Załączniki Regulamin_konkursu_Energia_drzemie_w_komiksie Data: 2018-08-03, rozmiar: 664 KB