23 sierpnia 2018

Informacja na temat zmian z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół i Placówek Oświatowych,

Ministerstwo Edukacji Narodowej przekazuje informację na temat zmian z zakresu profilaktyki i promocji zdrowia:

25 stycznia 2018 r. weszły w życie przepisy znowelizowanego rozporządzenia w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach  i placówkach oświatowych działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii[1]. Przepisy zmienionego rozporządzenia zostały uzupełnione o regulacje podkreślające konieczność zwrócenia szczególnej uwagi na zagrożenia związane z używaniem nowych substancji psychoaktywnych i środków zastępczych[2] tzw. dopalaczy. W regulacji zaakcentowano rolę Policji i państwowych wojewódzkich i państwowych powiatowych inspektorów sanitarnych, jako ważnych partnerów szkoły w działaniach profilaktycznych, szczególnie w kwestii środków zastępczych.

Mając na uwadze skuteczność prowadzonej przez szkoły i placówki profilaktyki narkomanii, w rozporządzeniu podkreślono, że wszystkie działania powinny być podejmowane na podstawie wyników aktualnej diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących oraz stanowić integralną część programu wychowawczo-profilaktycznego szkoły lub placówki. Działalność oparta na wynikach diagnozy wymaga prawidłowego planowania celów i sposobów ich realizacji, monitorowania oraz oceny efektów. Działania wychowawcze i profilaktyczne prowadzone wśród uczniów i wychowanków oraz ich rodziców powinny uwzględniać programy i strategie oparte na naukowych podstawach lub o potwierdzonej skuteczności. Prawidłowo prowadzona interwencja profilaktyczna powinna wykazać zmiany w postawach, intencjach, przekonaniach oraz w zachowaniach dzieci i młodzieży.

Krajowe Biuro Do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii we współpracy z Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodkiem Rozwoju Edukacji i Instytutem Psychiatrii i Neurologii stworzyło System rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego (System). Celem Systemu jest popularyzacja wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki oraz metod konstruowania programów. Programy ocenione pozytywnie zamieszczane są w bazie programów rekomendowanych[3].

Szkoły, które realizują autorskie programy mogą, po spełnieniu opisanych w Systemie warunków, zgłaszać je do oceny i zamieszczenia w ww. bazie.

Stałe podnoszenie jakości działań profilaktycznych w szkołach i placówkach wymaga rozwiązań systemowych w skali ogólnopolskiej i lokalnej.
Minister Edukacji Narodowej w ramach uzgodnień projektu ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej[4] wniósł uwagi dotyczące gminnych programów profilaktyki narkomanii. Należy w nich uwzględniać działalność prowadzoną w szkołach i placówkach określoną przepisami rozporządzenia, w tym wyniki diagnozy czynników ryzyka i czynników chroniących. W programach tych, działania kierowane do szkół i placówek oświatowych powinny charakteryzować się wysoką jakością wynikającą z potwierdzonych badań skuteczności lub naukowych dowodów.

Rozwiązania Ministra Edukacji Narodowej pozwolą na profesjonalizację podejmowanych interwencji i znaczące wsparcie szkół w rozwiązywaniu problemów z obszaru przeciwdziałania narkomanii przez samorząd oraz wyspecjalizowane organizacje, instytucje i służby.

Szkoły i placówki oświatowe w nowym roku szkolnym otrzymają również dodatkowe wsparcie w postaci narzędzi badawczych do prowadzenia diagnozy oraz rekomendacje umożliwiające efektywne prowadzenie działań profilaktycznych, a także adekwatne ich planowanie[5].

W załączeniu znajduje się informacja Ośrodka Rozwoju Edukacji na temat rekomendowanych programów promocji zdrowia psychicznego i profilaktyki uniwersalnej, selektywnej, wskazującej. Zachęcam Państwa Dyrektorów do zapoznania się z ww. informacją.

 

Lubuski Kurator Oświaty
          Ewa Rawa

 

 

[1] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 stycznia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i form prowadzenia w szkołach i placówkach systemu oświaty działalności wychowawczej, edukacyjnej, informacyjnej i profilaktycznej w celu przeciwdziałania narkomanii (Dz. U. poz. 214).

[2] § 6 ust. 2 oraz § 7 ust. 7 i 8 cytowanego powyżej rozporządzenia.

[3] Dostęp do bazy możliwy jest przez strony: http://www.programyrekomendowane.pl/; http://www.kbpn.gov.pl/portal?id=106179; http://www.parpa.pl/index.php/profilaktyka-system-rekomendacji/rekomendowane-programy-profilaktyczne

[4] Druk sejmowy nr 2746 Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

[5] Wynik realizacji zadania publicznego zleconego przez MEN pn. „Prowadzenie całościowych badań dotyczących funkcjonowania systemu oddziaływań profilaktycznych w Polsce”.

Projekt realizowany w latach 2016-2018.

Załączniki

Informacja na temat rekomendowanych programów
Data: 2018-08-23, rozmiar: 910 KB