7 czerwca 2024

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2024

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 25 kwietnia 2024 r. przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2024 roku, wpłynęło 86 ofert.
Powołana do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. do dnia 17 maja 2023 r., do godziny 15:00.
Komisja szczegółowo przeanalizowała złożone oferty. Ocenianej ofercie można było przyznać maksymalnie 60 punktów. Aby otrzymać dofinansowanie, oferta powinna otrzymać co najmniej 32 punkty. Stwierdzono, że:
– w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 86 ofert;
– 54 oferty zostały pozytywnie ocenione wg kryteriów zawartych w ogłoszeniu Lubuskiego Kuratora Oświaty;
– 32 oferty nie spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu – zostały odrzucone ze względów formalnych lub merytorycznych;
– 40 ofert uzyskało dofinansowanie (łączna wartość dotacji 839 550,00 zł);
– 5 ofertom nie przyznano dofinansowania ze względu na brak środków finansowych (łączna wartość dotacji 68 028,00 zł);
– 9 ofert pozytywnie ocenionych niedofinansowano ze względu na brak wystarczającej ilości punktów (poniżej 32).

Podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy. Terminy podpisywania umów zostaną wyznaczone do dnia 14 czerwca 2024 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zaświadczenie o zgłoszeniu wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu (przesłać na adres e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl ), nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy (zgodnie z § 9 ust. 2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Załączniki

skan Wyniki
Data: 2024-06-07, rozmiar: 213 KB
WYNIKI
Data: 2024-06-07, rozmiar: 319 KB