27 sierpnia 2018

Uzyskiwanie stopni awansu zawodowego przez nauczycieli

1 września 2018 roku wchodzi w życie rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia
26 lipca 2018 r. w sprawie uzyskiwania stopni awansu zawodowego przez nauczycieli (Dz. U.
z 2018 r. poz. 1574).

Rozporządzenie zostało opracowane i wydane ze względu na konieczność dostosowania aktu wykonawczego do zmian w rozdziale 3a ustawy Karta Nauczyciela dotyczącym awansu zawodowego nauczycieli. Rozporządzenie określa sposób odbywania stażu, rodzaj dokumentacji załączanej do wniosku o podjęcie postępowania kwalifikacyjnego lub egzaminacyjnego, zakres wymagań do uzyskania poszczególnych stopni awansu zawodowego, tryb działania komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych, wzory zaświadczeń o uzyskaniu akceptacji lub zdaniu egzaminu oraz wzory aktów nadania stopni awansu zawodowego.

Link do nowego przepisu: http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2018/1574/1