25 listopada 2016

Monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujacych kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu


Szanowni Państwo Dyrektorzy

technikum, zasadniczej szkoły zawodowej

(publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych)

 

Zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2016/2017, 30 listopada 2016 roku rozpocznie się monitorowanie liczby uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej realizujących kształcenie dualne w ramach praktycznej nauki zawodu.

Celem monitorowania jest ustalenie, ilu uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej – jak wynika z dokumentacji szkolnej – odbywa zajęcia praktyczne na zasadach dualnego systemu kształcenia, tj. na podstawie umowy o praktyczną naukę zawodu, zawartej pomiędzy dyrektorem szkoły a pracodawcą przyjmującym uczniów na praktyczną naukę zawodu (w przypadku uczniów technikum i zasadniczej szkoły zawodowej) lub umowy o pracę w celu przygotowania zawodowego, zawartej pomiędzy młodocianym a pracodawcą (w przypadku uczniów zasadniczej szkoły zawodowej będących młodocianymi pracownikami).

Działanie to prowadzone jest na zlecenie Ministra Edukacji Narodowej, a wspierane przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie.

W roku szkolnym 2016/2017 monitorowaniem objętych zostanie 100% uczniów technikum oraz 100% uczniów zasadniczej szkoły zawodowej (publicznych i niepublicznych z uprawnieniami szkół publicznych).

Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej poprzez stronę internetową www.seo2.npseo.pl.

Zarejestrowanie się na platformie SEO www.seo2.npseo.pl przez dyrektorów ww. szkół możliwe jest w każdym terminie. Dyrektorów, którzy wcześniej dokonywali rejestracji na platformie zachęcamy do wcześniejszej weryfikacji loginu i hasła (dotychczasowe loginy i hasła są aktualne).


Instrukcja dotycząca rejestracji, logowania i wypełniania ankiet opublikowana zostanie na platformie SEO.

 
Obecnie ankieta – w wersji tekstowej – dostępna jest na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej pod adresem: https://men.gov.pl/

 

W związku z powyższym dyrektorzy ww. szkół zobowiązani są do:

  • wypełnienia on-line arkusza monitorowania w terminie od 30 listopada do 15 grudnia 2016 roku.

 

Ankiety na platformie SEO zostaną udostępnione w dniu rozpoczęcia monitorowania, tj. 30 listopada 2016 r. od godz. 12:00.

 

Bardzo proszę Dyrektorów ww. szkół o rzetelne przygotowanie informacji (zgodnie z opublikowaną na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej ankietą) i wpisanie danych na platformę w wyznaczonym przez Ministra Edukacji Narodowej terminie.