9 czerwca 2020

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej – rok szkolny 2019/2020.

Dyrektorzy
wszystkich szkół

 

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2019 r., poz. 1481, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego

(Dz. U. 2005 r. nr 106, poz. 890 z późn. zm.), uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2020/2021, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2019/2020.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2020 r. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeśli została powołana, w terminie:

– do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,

– do 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

Jednocześnie uprzejmie przypominam, że w ustawie z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2245, z późn. zm.) dodano przepis przejściowy dotyczący przyznawania stypendium Prezesa Rady Ministrów
w latach szkolnych 2019/2020 – 2023/2024 (art. 132a), który umożliwia przyznanie ww. stypendium dwóm uczniom spełniającym warunki określone w art. 90h ustawy o systemie oświaty.

Zatem w przypadku czteroletniego liceum ogólnokształcącego, w którym będą prowadzone klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego dla absolwentów dotychczasowego gimnazjum, stypendium Prezesa Rady Ministrów będzie przyznawane dwóm uczniom: jednemu uczniowi czteroletniego liceum ogólnokształcącego i jednemu uczniowi klasy dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Analogiczne rozwiązanie przewidziano w stosunku
do uczniów technikum.

W uzasadnionych przypadkach (np. w sytuacji, kiedy zgłoszony kandydat do stypendium odbywa staż lub praktyki, których zakończenie jest planowane po 27 lipca br.) istnieje możliwość uzupełnienia wniosku w późniejszym terminie, jednak nie później, niż do 31 sierpnia 2020 r.

Prosimy o przesyłanie wyłącznie wniosków zgodnych z wzorami. Wnioski zawierają informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy wypełnić je wyłącznie pismem komputerowym.

Ze względu na nieprawidłowości we wnioskach w latach ubiegłych, sugerowany termin przesyłania wniosków to 3 lipca 2020 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, jak i wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej, należy złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim lub przesłać za potwierdzeniem odbioru, w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

 

 

I Stypendium Prezesa Rady Ministrów (dotyczy szkół ponadpodstawowych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości)

 • Działając zgodnie z art. 90h ustawy o systemie oświaty oraz § 2 ust. 1 – 6 ww. rozporządzenia, kandydata do tego stypendium powinna typować każda szkoła kształcąca w formie dziennej, która umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (publiczna lub niepubliczna).
 • Na podstawie art. 132a ustawy z dnia 22 listopada 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe należy złożyć odrębne wnioski dla ucznia klasy dotychczasowego trzyletniego liceum i czteroletniego liceum oraz ucznia klasy dotychczasowego czteroletniego technikum i pięcioletniego technikum.
 • Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. przynajmniej jeden z poniżej podanych warunków:a) otrzymać promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą średnią w danej szkole średnią ocen,

lub

b) wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.

 

 • W roku szkolnym 2020/2021, na który będzie przyznawane stypendium, kandydat musi być jeszcze uczniem szkoły kształcącej w formie dziennej, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
 • Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski.
 • Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów samorządy uczniowskie lub zespoły, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, powinny przedstawić do zatwierdzenia radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, w terminie do dnia 24 czerwca 2020 r.
 • W terminie do 3 lipca 2020 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty) nie później jednak niż do 10 lipca 2020 r. dyrektor szkoły przedstawia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 1).

 

UWAGA! W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata (odrębnie dla czteroletniego liceum i klas dotychczasowego trzyletniego liceum oraz odrębnie dla pięcioletniego technikum i klas dotychczasowego czteroletniego technikum)

Informacja jest konieczna także w przypadku szkół, w stosunku do których nie wykazano uczniów.

Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Lubuski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

II Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN).

 

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat
do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeśli została powołana.

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkoły publicznej i niepublicznej dla młodzieży oraz szkoły policealnej, uzyskujący wybitne osiągnięcia edukacyjne, w szczególności:

 • zostali laureatami międzynarodowej olimpiady lub laureatami i finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • zostali laureatami konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • byli uczniami szkoły ponadpodstawowej uzyskującymi najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 • byli uczniami, którzy uczestniczyli w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • byli uczniami uzyskującymi wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
  na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończyli szkołę ponadpodstawową.

Tabela zamieszczona we wniosku do stypendium MEN (załącznik nr 2) powinna zawierać informacje zgodne z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia przekazanymi z wnioskiem rady pedagogicznej. Opis osiągnięć ucznia należy wypełnić według wskazań w nawiasach, w każdej
z wymienionych kategorii osiągnięć. Załącznik nr 2 należy wypełnić czcionką Arial 12.

Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń (potwierdzone za zgodność z oryginałem), dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2019/2020. Listę załączników należy zamieścić we wniosku, potwierdzonym podpisem dyrektora szkoły i przesłać do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
do dnia 3 lipca 2020 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty),
nie później jednak niż do 10 lipca 2020 r.

W przypadku kandydatów do stypendiów, biorących udział w olimpiadach/ konkursach/zawodach sportowych, których finał odbędzie się po 30 lipca 2020 r., we wniosku należy zamieścić informację
o terminie i miejscu odbywania się finału, a także przesłać dokumenty potwierdzające kwalifikację do niego. Wniosek taki należy uzupełnić niezwłocznie po uzyskaniu przez kandydata dodatkowych osiągnięć i potwierdzić je wymaganymi dokumentami, które zostaną przekazane do MEN.

Wnioski kandydatów do stypendium, w których osiągnięcia nie będą udokumentowane, zostaną zaopiniowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty negatywnie.

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wersję elektroniczną wniosku (edytowalne pliki Microsoft Word) o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez załączników), należy również przesłać na adres: a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl (załącznik nr 2)

 

Bardzo proszę Państwa Dyrektorów o przygotowanie wniosków kandydatów do stypendiów tak, aby nie zawierały błędów w danych kandydata.

Ponadto zobowiązuję Państwa Dyrektorów o zapoznanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej lub ich prawnych opiekunów ze sposobem przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 3 i załącznik nr 4). Załączników nr 3 i 4 nie należy przesyłać do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

Ewa Rawa
Lubuski Kurator Oświaty

 

 

Załączniki