12 czerwca 2019

Stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej – rok szkolny 2018/2019.

Dyrektorzy

wszystkich szkół

 

Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2018 r., poz. 1457, z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r.
w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
(Dz. U. 2005 r. nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2019/2020, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2018/2019.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów zatwierdzone przez radę szkoły/radę pedagogiczną, dyrektor szkoły przedstawia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lipca 2019 r. Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeśli została powołana, w terminie:

– do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, w przypadku uczniów klas programowo najwyższych,

– do 10 lipca – w przypadku uczniów pozostałych klas.

 

Prosimy o przesyłanie wyłącznie wniosków zgodnych z wzorami. Wnioski zawierają informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych. Należy wypełnić je wyłącznie pismem komputerowym.

Ze względu na nieprawidłowości we wnioskach w latach ubiegłych, sugerowany termin przesyłania wniosków to 28 czerwca 2019 r.

 

Wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, jak i wnioski o przyznanie stypendium Ministra Edukacji Narodowej, należy złożyć w sekretariacie Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim lub przesłać za potwierdzeniem odbioru, w nieprzekraczalnym terminie, o którym mowa w piśmie na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10,
66-400 Gorzów Wielkopolski.

 

Prosimy o bezwzględne przestrzeganie terminów składania wniosków.

 

 

I Stypendium Prezesa Rady Ministrów (dotyczy szkół ponadgimnazjalnych, których ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości)

 • Działając zgodnie z art. 90h ustawy o systemie oświaty oraz § 2 ust. 1 – 6 ww. rozporządzenia, kandydata – tylko jednego – do tego stypendium powinna typować każda szkoła dla młodzieży (publiczna lub niepubliczna), której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości (w zespole szkół – po jednym kandydacie z każdej szkoły).
 • Kandydat musi spełniać warunki określone w art. 90h ust. 2 ustawy o systemie oświaty, tj. przynajmniej jeden z poniżej podanych warunków:
 1. otrzymać promocję z wyróżnieniem (zgodnie z § 18 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 3 sierpnia 2017 r. w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych, warunkiem uzyskania promocji z wyróżnieniem jest posiadanie przez ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średniej rocznych ocen klasyfikacyjnych co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania – Dz. U. z 2017 r. poz. 1534), uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen,

 

lub

 1. wykazywać szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
 • W roku szkolnym 2019/2020, na który będzie przyznawane stypendium, kandydat musi być jeszcze uczniem szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości.
 • Kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów typuje samorząd uczniowski.
 • W związku z zakończeniem w bieżącym roku szkolnym rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych 19 czerwca 2019 r., samorządy uczniowskie lub zespoły, o których mowa w § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia, powinny przedstawić do zatwierdzenia radzie szkoły, a jeżeli rada szkoły nie została powołana – radzie pedagogicznej, wnioski o przyznanie stypendium Prezesa Rady Ministrów, w terminie umożliwiającym zatwierdzenie jednego kandydata do stypendium.
 • W terminie do 28 czerwca 2019 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty) nie później jednak niż do 10 lipca 2019 r. dyrektor szkoły przedstawia Lubuskiemu Kuratorowi Oświaty zatwierdzony wniosek o przyznanie stypendium (załącznik nr 1).

 

UWAGA! W sytuacji niewytypowania przez szkołę kandydata do stypendium Prezesa Rady Ministrów zobowiązuję Państwa Dyrektorów do przesłania do Kuratorium Oświaty pisemnych wyjaśnień na temat przyczyny braku kandydata.

Informacja jest konieczna także w przypadku szkół, w stosunku do których nie wykazano uczniów.

Wykaz szkół, które nie wytypowały kandydata, Lubuski Kurator Oświaty przesyła do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

II Stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (MEN).

 

Wniosek o przyznanie stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania przedstawia kuratorowi oświaty rada pedagogiczna szkoły, której uczniem jest kandydat
do stypendium, na podstawie uchwały podjętej po zakończeniu klasyfikacji rocznej i po zasięgnięciu opinii rady szkoły, jeśli została powołana.

 

Kandydatami do stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być uczniowie szkół publicznych dla młodzieży lub szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych dla młodzieży, którzy w roku szkolnym 2018/2019 uzyskali wybitne osiągnięcia edukacyjne wymienione w art. 90i ustawy o systemie oświaty, w szczególności:

 • zostali laureatami międzynarodowej olimpiady lub laureatami i finalistami olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim lub turnieju;
 • zostali laureatami konkursu na pracę naukową, organizowanego przez instytucję naukową lub stowarzyszenie naukowe;
 • byli uczniami szkoły ponadgimnazjalnej uzyskującymi najwyższe wyniki w nauce według indywidualnego programu lub toku nauki;
 • byli uczniami, którzy uczestniczyli w zajęciach w uczelni przewidzianych tokiem studiów na podstawie postanowień regulaminu studiów dotyczących warunków uczestniczenia wybitnie uzdolnionych uczniów w zajęciach przewidzianych tokiem studiów;
 • byli uczniami uzyskującymi wysokie wyniki we współzawodnictwie sportowym
  na szczeblu krajowym lub międzynarodowym.

 

Stypendystami ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania mogą być również uczniowie, którzy w bieżącym roku szkolnym ukończyli szkołę ponadgimnazjalną.

Tabela zamieszczona we wniosku do stypendium MEN (załącznik nr 2) powinna zawierać informacje zgodne z udokumentowanymi osiągnięciami ucznia przekazanymi z wnioskiem rady pedagogicznej. Opis osiągnięć ucznia należy wypełnić według wskazań w nawiasach, w każdej
z wymienionych kategorii osiągnięć. Załącznik nr 2 należy wypełnić czcionką Arial 12.

Do wniosku należy dołączyć kopie zaświadczeń (potwierdzone za zgodność z oryginałem), dyplomów i innych dokumentów potwierdzających osiągnięcia kandydata tylko w roku szkolnym 2018/2019. Listę załączników należy zamieścić we wniosku, potwierdzonym podpisem dyrektora szkoły i przesłać do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim
do dnia 28 czerwca 2019 r. (termin sugerowany przez Kuratorium Oświaty),
nie później jednak niż do 10 lipca 2019 r.

W przypadku kandydatów do stypendiów, biorących udział w olimpiadach/ konkursach/zawodach sportowych, których finał odbędzie się po 30 lipca 2019 r., we wniosku należy zamieścić informację
o terminie i miejscu odbywania się finału, a także przesłać dokumenty potwierdzające kwalifikację do niego. Wniosek taki należy uzupełnić niezwłocznie po uzyskaniu przez kandydata dodatkowych osiągnięć i potwierdzić je wymaganymi dokumentami.

Wnioski kandydatów do stypendium, w których osiągnięcia nie będą udokumentowane, zostaną zaopiniowane przez Lubuskiego Kuratora Oświaty negatywnie.

Wypełnioną zgodnie ze wzorem wersję elektroniczną wniosku (edytowalne pliki Microsoft Word) o stypendium ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania (bez załączników), należy również przesłać na adres: a.klimczak@ko-gorzow.edu.pl (załącznik nr 3)

 

Bardzo proszę Państwa Dyrektorów o przygotowanie wniosków kandydatów do stypendiów tak, aby nie zawierały błędów w danych kandydata.

Ponadto zobowiązuję Państwa Dyrektorów o zapoznanie kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej lub ich prawnych opiekunów ze sposobem przetwarzania danych osobowych (załącznik nr 4 i załącznik nr 5).

 

 

Załączniki