10 czerwca 2019

Ogłoszenie o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy.

Szanowni Państwo

Ministerstwo Sprawiedliwości informuje o wolnym stanowisku dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy. Zainteresowane osoby proszone o zapoznanie się z ofertą. Ogłoszenie znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości. –  https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/ogloszenie-o-wolnym-stanowisku-dyrektora-zakladu-poprawczego-i-schroniska-dla-nieletnich-w-swidnicy

Zgłoszenia kandydatów wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć, w terminie do dnia         15 lipca 2019 roku /decyduje data stempla pocztowego/ przesłać drogą pocztową na adres: Departament Spraw Rodzinnych i Nieletnich

Ministerstwo Sprawiedliwości,

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,

lub złożyć bezpośrednio w Biurze Podawczym Ministerstwa Sprawiedliwości,

Al. Ujazdowskie 11, 00-950 Warszawa,

w zamkniętej kopercie z imieniem, nazwiskiem i adresem do korespondencji, z zaznaczeniem „Oferta na stanowisko dyrektora Zakładu Poprawczego i Schroniska dla Nieletnich w Świdnicy”.

Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej, przy czym koperta taka powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym e-PUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych, jako załączniki do oferty.