7 stycznia 2021

Raport z przeprowadzonego monitorowania sposobu organizacji  realizacji zadań szkół województwa lubuskiego

Szanowni Państwo Dyrektorzy, przedstawiamy Państwu raport z przeprowadzonego monitorowania sposobu organizacji  realizacji zadań szkół województwa lubuskiego w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Badanie przeprowadzone zostało w okresie od 26 listopada do 16 grudnia 2020 r. z wykorzystaniem ankiety oraz informacji przesłanych przez dyrektorów szkół do kuratorium oświaty. Monitorowaniem objęto 92,82%  publicznych i niepublicznych szkół ogólnodostępnych i specjalnych, w tym:

 • 327 szkół podstawowych,
 • 2 szkoły podstawowe dla dorosłych,
 • 49 liceów ogólnokształcących,
 • 15 liceów ogólnokształcących dla dorosłych,
 • 55 techników,
 • 53 branżowe szkoły I stopnia,
 • 25 szkół policealnych,
 • 17 szkół specjalnych przysposabiających do pracy,
 • 3 szkoły artystyczne.

Celem badania było ustalenie prawidłowości działań podejmowanych przez dyrektorów szkół województwa lubuskiego w okresie czasowego ograniczenia ich funkcjonowania w zakresie:

1) organizacji i przebiegu procesu edukacyjno-wychowawczego;

2) realizacji zadań  w obszarze sprawowania przez dyrektorów wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

Raport składa się z czterech części:

 • Wyniki monitorowania ankietowego.
 • Podsumowanie – organizacja i przebieg procesu edukacyjno-wychowawczego.
 • Podsumowanie –wewnętrzny nadzór pedagogiczny.
 • Wnioski i rekomendacje.

 

Zarówno arkusz monitorowania jak i sam raport odnoszą się do zadań dyrektora szkoły wynikających z przepisów prawa oświatowego, stanowią zatem dla Państwa pomoc w Waszej codziennej pracy.

Załączniki

Raport
Data: 2021-01-07, rozmiar: 988 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa