4 maja 2011

Projekt szkoleniowy „Doskonały praktyk”

Wyższa Szkoła Biznesu w Pile w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty, Panią Elżbietą Walkowiak, rozpoczyna realizację Projektu szkoleniowego Doskonały Praktyk. Grupę docelową stanowią nauczycielki i nauczyciele  przedmiotów zawodowych oraz instruktorki i instruktorzy praktycznej nauki zawodu, kształcących w liceach profilowanych, technikach i szkołach policealnych, związanych z obszarami branż zarządzanie, marketing, administracja, ekonomia oraz  pozostałe zawody wg Klasyfikacji zawodów i specjalności.


Uczestnicy Projektu Doskonały Praktyk otrzymają certyfikaty potwierdzające zdobyte kwalifikacje, materiały edukacyjne i piśmienne. Ponadto podczas zajęć zapewniony jest serwis kawowy i wyżywienie. Koszty dojazdu i pobytu  nauczycieli spoza Piły, pokrywane są z budżetu Projektu.

 

Wartość udziału jednego nauczyciela w Projekcie Doskonały Praktyk to kwota 17.000 PLN jednak wskutek starań WSB w Pile nauczyciele mają możliwość bezpłatnego uczestnictwa.

 

Ze względu na wysokie koszty, w Projekcie może wziąć udział zaledwie 80 nauczycieli z całej Polski. Aktualnie dla nauczycieli z województwa lubuskiego zarezerwowano 15 miejsc. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Rekrutacja potrwa tylko do 30 kwietnia 2011.

 

Projekt realizowany jest przy współpracy Ministerstwa Edukacji Narodowej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Priorytet:  III. Wysoka jakość systemu oświaty, Działanie 3.4 Otwartość systemu edukacji w kontekście uczenia się przez całe życie, Poddziałanie 3.4.3 Upowszechnienie uczenia się przez całe życie – projekty konkursowe.

Dane kontaktowe:

Oficjalny portal internetowy projektu www.doskonalypraktyk.pl

 

Kierownik Projektu: mgr Krystyna Wyroślak

Biuro Projektu: al. Niepodległości 2, 64-920 Piła

Tel.: 67 211 76 22;   67 211 76 25; Fax.: 67 212 02 46 ; e-mail: k.wyroslak@wsb.pila.pl

www.doskonalypraktyk.pl