20 grudnia 2022

„Lotnik szybuje ku Europie” – projekt realizowany w ramach programu PO WER w IV Liceum Ogólnokształcącym w Zielonej Górze.

IV Liceum Ogólnokształcące w Zielonej Górze zakończyło realizację swojego pierwszego projektu finansowanego z funduszy unijnych w sektorze Edukacja Szkolna (KA101). Projekt trwał od 01.10.2020 do 31.09.2022 i obejmował 14 nauczycieli szkoły.

W ramach projektu prowadzone było szereg działań i aktywności mających na celu rozwijanie wiedzy, umiejętności i kompetencji nauczycieli, urozmaicenie ich warsztatu pracy, wyposażenie w metody i narzędzia niezbędne do nowoczesnej i innowacyjnej pracy. Działania projektowe opierały się również na szerzeniu wiedzy o kulturze państw UE, promowaniu wartości europejskich tj. wspólnoty, tolerancji, życzliwości. Miały one na celu uświadomić bliskość i dostępność państw unijnych,   zarówno w kontekście kulturowym, jak i edukacyjnym, otworzyć na możliwości korzystania z dobrodziejstw tych państw, zachęcić do podróżowania i zwiedzania krajów UE. Chcąc dzielić się zdobywaną wiedzą i doświadczeniem oraz angażować  młodzież do wspólnych działań, przedsięwzięcia często miały charakter ogólnoszkolny.

W ramach projektu zrealizowano 14 mobilności do krajów: Malta, Włochy, Szkocja, Niemcy i Austria. Dzięki mobilnościom możliwe było nie tylko zwiedzenie tych krajów, poznanie nowych kultur i obyczajów, szlifowanie języków obcych, ale również, poprzez spotkanie z nauczycielami z innych państw, nawiązanie nowych znajomości, wymiana doświadczeń zawodowych, stworzenie gruntu do przyszłej współpracy.

 

Realizacja projektu „Lotnik szybuje ku Europie” przyniosła szkole wiele korzyści:

  1. Poprzez wdrożone innowacje oraz warsztaty z innowacyjnych metod pracy uczniowie w większym zakresie pracują metodą projektu również międzyprzedmiotowo, są bardziej świadomi i samodzielni w swoim procesie uczenia się, potrafią wytyczyć własne cele, zorganizować źródła nauki, koncentrują się na zdobywaniu wiedzy nie ocen. Szkoła przystąpiła do fundacji Budząca się Szkoła;
  2. Nauczyciele potrafią korzystać z narzędzi TIK, tworzą własne materiały dydaktyczne, którymi dzielą się z innymi, wykorzystują aplikacje na lekcjach – lekcje są bardziej atrakcyjne i angażujące. Lepsza cyfryzacja szkoły ułatwia nam pracę – rady i zebrania są w formie online, gromadzimy materiały szkolne w sposób cyfrowy (ekologia!);
  3. Poszerzyliśmy współpracę ze szkołami za granicy – uczniowie robią wspólne projekty eTwinning – uczniowie i naucz. Szlifują umiejętności językowe, zdobywają wiedzę o kulturze danych państw, integrują się. Zdobyliśmy 2 Krajowe Odznaki Jakości;
  4. Staliśmy się bardziej świadomi i wrażliwi na różnice kulturowe, promujemy wartości tj. wolność, tolerancja, demokracja, wspieramy postawy proeuropejskie, zachęcamy do podróżowania i studiowania w krajach UE.

Zachęcamy wszystkie szkoły do realizowania projektów z funduszy EU, naprawdę warto !

Więcej dowiecie się o nas tu:
https://www.facebook.com/profile.php?id=100068801196639
https://view.genial.ly/6369747e054ecd001a970bda