19 grudnia 2022

Komunikat CKE – egzamin maturalny w Formule 2023

Szanowni Państwo,

w maju 2023 r. w 4-letnich liceach ogólnokształcących oraz szkołach artystycznych realizujących  program 4-letniego liceum ogólnokształcącego, będzie przeprowadzany egzamin maturalny w Formule 2023. Na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej oraz okręgowych komisji egzaminacyjnych zamieszczone są informacje oraz materiały dotyczące egzaminu maturalnego w tej formule, m.in.:

 1. informacje o materiałach dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2023 dostępnych na stronie internetowej CKE (https://cke.gov.pl/egzaminmaturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/materialy-dodatkowe/), w tym o:
  1. informatorach o egzaminie maturalnym zawierających przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami oraz aneksach do informatorów zawierających wymagania egzaminacyjne obowiązujące w roku szkolnym 2022/2023 oraz informacje o treści informatorów, które nie obowiązują na egzaminie w 2023
  2. komunikatach w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego i języka kaszubskiego, wraz z aneksami obowiązującymi w 2023 r
  3. przykładowych arkuszach egzaminacyjnych
  4. arkuszach diagnostycznych z września 2022 r. (język polski, matematyka i języki obce nowożytne na poziomie podstawowym)
  5. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu z języka polskiego, tj.
   • zbiorze materiałówdla uczniów i nauczycieli – dotyczących zagadnień związanych z częścią ustną oraz częścią pisemną egzaminu maturalnego z języka polskiego na poziomie podstawowym i rozszerzonym
   • zbiorze przykładowych niejawnych zadań do części ustnej egzaminu z języka polskiego wraz z przykładowymi realizacjami oraz komentarzem
   • przykładowych nagraniach egzaminu ustnego z języka polskiego
   • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z języka polskiego, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
  6. zbiorach zadań z matematyki na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym
  7. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z biologii, tj.
   • elementy analizy statystycznej w biologii
   • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z biologii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
  8. materiałach dodatkowych dotyczących egzaminu maturalnego z chemii, tj.
   • dwóch opracowaniach dotyczących elektrochemii
   • filmach, scenariuszach i prezentacjach – dotyczących egzaminu maturalnego w Formule 2015 z chemii, które można wykorzystać również do przygotowania do egzaminu maturalnego w Formule 2023
  9. materiale dotyczącym interpretacji danych statystycznych w zadaniach egzaminacyjnych z geografii;
 2. propozycję zamieszczenia na stronie internetowej danej szkoły linku do ww. materiałów lub linków do stron internetowych CKE i oke, na których uczniowie mogą znaleźć nie tylko informacje dotyczące egzaminu w Formule 2023, ale również wzory wszystkich formularzy, które mogą okazać się przydatne w procesie przystępowania do egzaminu maturalnego (https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule2023/harmonogram-komunikaty-i-informacje/)
 3. informację o ciążącym na dyrektorze szkoły obowiązku (art. 44zzs ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty [Dz.U. z 2021 r. poz. 1915, z późn. zm.]) przekazania uczniom danej szkoły wszelkich informacji dotyczących egzaminu maturalnego, w tym wszelkich zmian prawnych dotyczących tego egzaminu, które już zostały lub mogą zostać wprowadzone. Na stronie CKE została zamieszczona prezentacja podsumowująca te zagadnienia (hhttps://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2015/Komunikaty/20220819%20EM%20w%20latach%202023%20i%202024%20ZMIANY.pdf