11 maja 2021

Konferencja szkoleniowa dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych województwa lubuskiego.

Dnia 7 maja 2021 r. odbyła się konferencja szkoleniowa dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych  na temat Wsparcie psychospołeczne uczniów – rola poradni psychologiczno – pedagogicznych w przygotowaniu dzieci i młodzieży do powrotu do szkół

Celem spotkania było  wyposażenie dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych w wiedzę  na temat  form i środków ukierunkowanych na wsparcie uczniów i profilaktykę związaną ze zdrowiem psychicznym i fizycznym w kontekście powrotu uczniów do nauki stacjonarnej.

W wydarzeniu w formie on – line uczestniczyła Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty, Pani Katarzyna Pernal- Wyderkiewicz,  Lubuski Wicekurator Oświaty, Pan Grzegorz Tomczak, p.o. Dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego, Pani Regina Korzeniowska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Delegatura w Zielonej Górze, Pani Jolanta Lipińska, starszy wizytator Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, Pani Agnieszka Justyna Zaremba, dyrektor Poradni Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie oraz  19 dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych województwa lubuskiego.

Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty, w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na bardzo ważną rolę jaką odgrywa wsparcie psychologiczno – pedagogiczne w czasie edukacji prowadzonej za pomocą metod i technik kształcenia na odległość oraz  podziękowała dyrektorom placówek za dotychczasową pracę w tak trudnym okresie. Następnie pani Jolanta Lipińska zapoznała uczestników konferencji  z wynikami badań własnych Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, dotyczącymi wpływu edukacji zdalnej na funkcjonowanie dzieci i młodzieży, przedstawiła wnioski z badań  oraz rekomendacje MEN dotyczące form wsparcia, jakie powinny znaleźć się w pracy poradni psychologiczno – pedagogicznych, w związku  z edukacja zdalną i przygotowaniem uczniów do powrotu do nauki stacjonarnej.

Pani Agnieszka Justyna Zaremba, dyrektor Poradni  Specjalistycznej Młodzieżowy Ośrodek Profilaktyki i Psychoterapii w Warszawie, psycholog i psychoterapeuta,  podzieliła się swoimi spostrzeżeniami nt. trudności z jakimi mierzą się młodzi ludzie  w okresie pandemii oraz przedstawiła przykłady działań postpandemicznych ukierunkowanych na  wsparcie dzieci, młodzieży, nauczycieli i rodziców.

W panelu dyskusyjnym dyrektorzy poradni psychologiczno – pedagogicznych województwa lubuskiego dzielili się swoimi spostrzeżeniami na temat współpracy ze szkołami i placówkami działającymi na ich terenie, zgłaszanymi przez nauczycieli i dyrektorów szkół problemami, a także działaniami podejmowanymi w związku z powrotem uczniów do nauki stacjonarnej. Pani Marzena Kwiek, dyrektor Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Słubiach, zwróciła uwagę na problemy adaptacyjne uczniów w młodszym wieku szkolnym. Pani Elżbieta Nowak, dyrektor Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej w Zielonej Górze, poinformowała o podjętych, we współpracy z Uniwersytetem Zielonogórskim, działaniach dotyczących opracowania narzędzi umożliwiających zdiagnozowanie problemów wynikających z długotrwałej izolacji uczniów i nauki zdalnej. Uczestnicy spotkania zgodnie stwierdzili, że obecna sytuacja wymaga dogłębnej analizy środowiska szkolnego, wieloaspektowego rozpoznania potrzeb wszystkich uczestników procesu edukacyjnego. Zadeklarowali wymianę dobrych praktyk w ramach sieci współpracy i samokształcenia dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych.

Na zakończenie Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty,  podziękowała uczestnikom spotkania za aktywny udział oraz zapewniła o gotowości wspomagania dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych przez pracowników Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Załączniki