19 stycznia 2018

Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek kształcenia specjalnego

12 stycznia 2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Strzelcach Krajeńskich odbyła się konferencja Model organizacyjny pracy szkół specjalnych w aspekcie realizacji zadań związanych ze wspomaganiem szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W konferencji wzięli udział dyrektorzy  Zespołów Szkół Specjalnych, Specjalnych Ośrodków Szkolno – Wychowawczych, Młodzieżowych Ośrodków Wychowawczych i Socjoterapeutycznych województwa lubuskiego oraz przedstawiciele organów prowadzących. Podczas spotkania omówiono zagadnienia związane z rolą ośrodków kształcenia specjalnego we wspomaganiu pracy szkół ogólnodostępnych w zakresie specjalnych potrzeb edukacyjnych, finansowaniem zadań oświatowych oraz najnowszymi zmianami w przepisach prawa oświatowego.

Konferencja miała na celu zainspirowanie do podjęcia inicjatyw zmierzających do wypracowania modelu współpracy szkół i instytucji działających na rzecz dzieci i młodzieży, wypracowaniu modelu rozwiązań lokalnych, które będą uwzględniać specyfikę problemów, zasoby instytucjonalne i kadrowe środowiska, którego dotyczą,   tak aby udzielane wsparcie dzieciom i młodzieży niepełnosprawnej było adekwatne do potrzeb i efektywne.

Konferencję otworzyła Pani Ewa Rawa, Lubuski Kurator Oświaty.  Pani Kurator podkreśliła w swoim wystąpieniu konieczność poszukiwania ponadstandardowych rozwiązań sprzyjających podniesieniu efektów kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Zadanie to wynika z realizacji podstawowych  kierunków  polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

W spotkaniu uczestniczył Dyrektor Generalny Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego Pan Roman Sondej, który przybliżył zebranym zadania realizowane w województwie w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin Za Życiem.

Pani Jolanta Miękina – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 23 w Częstochowie podzieliła się doświadczeniami związanymi z prowadzeniem Specjalistycznego Punktu Konsultacyjnego, działaniami skierowanymi do nauczycieli, rodziców, uczniów ukierunkowanymi na pomoc i wsparcie dzieci ze spektrum autyzmu.

Pan Andrzej Waldman – Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego we Wschowie przedstawił zebranym realizację zadań w ramach Programu Kompleksowego Wsparcia dla Rodzin Za Życiem, Priorytet II Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka.

Uczestnicy spotkania mieli okazję obejrzeć wyposażenie i pracownie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Strzelcach Krajeńskich, którego dyrektorem jest Pani Zofia Dajczak, oraz zapoznać się z jego działalnością.

 

 

Załączniki