8 kwietnia 2020

Komunikat dotyczący realizacji projektów trans granicznych.

Stowarzyszenie Gmin Polskich Euroregionu „Pro Europa Viadrina” informuje, że został opublikowany komunikat Instytucji Zarządzającej nt. realizacji projektów polsko-brandenburskich w Programie Współpracy INTERREG VA w związku z pandemią Covid 19.

Pandemia Covid-19 jest w ocenie Instytucji Zarządzającej przypadkiem siły wyższej. Chcąc wspierać partnerów projektu w osiągnięciu celów projektu, zgodnie z pierwotnym planem, Instytucja Zarządzająca oraz pozostałe instytucje programowe będą w sposób możliwie elastyczny reagować na zaistniałe okoliczności. W związku z powyższym, Instytucja Zarządzająca wydała zalecenia i ustaliła zasady, które mają ograniczyć negatywne dla projektów oraz całego programu skutki wystąpienia siły wyższej.

Pełna treść Komunikat Instytucji Zarządzającej znajduje się pod linkiem: https://interregva-bb-pl.eu/wp-content/uploads/2020/04/2020-04-03_Mitteilung_Covid19_PL_final.pdf