17 października 2018

Agitacja polityczna w szkołach

Dyrektorzy i nauczyciele

szkół i placówek oświatowych

 

Szanowni Państwo!

Reagując na sygnały o prowadzonej przez nauczycieli w lubuskich szkołach czynnej agitacji wyborczej, uznałam za konieczne przypomnienie treści obowiązków, jakie w tym zakresie nakłada na dyrektorów i nauczycieli ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe oraz ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Prezentacja własnych poglądów politycznych na lekcjach (a tym bardziej agitacja wyborcza), narusza określony w art. 6 Karty Nauczyciela jeden z podstawowych obowiązków nauczyciela – obowiązek dbania o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów. Takie zachowanie może skutkować niższą oceną pracy  nauczyciela, a nawet odpowiedzialnością dyscyplinarną.

Zgodnie z art. 86 ust. 1 Prawa oświatowego w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych obowiązuje bezwzględny zakaz działania partii i organizacji politycznych, który może być uchylony jedynie w drodze zmiany ustawy. Zadaniem szkoły jest przygotowanie ucznia do wypełniania obowiązków obywatelskich w oparciu o zasady solidarności, demokracji, tolerancji, sprawiedliwości i wolności.

W związku z powyższym, zobowiązuję dyrektorów szkół do zwrócenia szczególnej uwagi w przedmiocie niniejszego komunikatu oraz do podejmowania koniecznych działań w ramach nadzoru pedagogicznego sprawowanego nad nauczycielami.

Lubuski Kurator Oświaty

  Ewa Rawa