26 czerwca 2013

Bezpłatne studia dzienne dla osób, które ukończyły 26 lat

pwsz
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim w nowym roku akademickim 2013/2014 zaprasza na bezpłatne studia dzienne w formule 26+.   Studia te przeznaczone są dla osób w wieku 26 lat +. Ich zaletą jest to, że dostosowane są do warunków organizacyjnych, w jakich funkcjonują osoby pracujące zawodowo, opiekujące się dziećmi lub wykonujące inne obowiązki uniemożliwiające im uczestnictwo w zajęciach przedpołudniowych. Z oferty mogą skorzystać wszystkie osoby chcące uzupełnić wykształcenie. Zajęcia będą odbywać się 3-4 razy w tygodniu (np. od poniedziałku do czwartku) , od godziny 15.30.   Obowiązujące warunki i terminy rekrutacji są takie same jak w przypadku pozostałych studiów stacjonarnych. Szczegóły na stronie internetowej: www.pwsz.pl w zakładce KANDYDACI.  
24 czerwca 2013

Projekt „Mentor świadomej nauki zawodu”

mentor swiadomej nauki zawodu
Stowarzyszenie Skarbników Samorządowych Warmii i Mazur w Szczytnie we współpracy z Warmińsko-Mazurskim Związkiem Pracodawców Prywatnych zaprasza do udziału w projekcie realizowanym na terenie całego kraju „Mentor świadomej nauki zawodu”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.   Projekt „Mentor świadomej nauki zawodu” został objęty patronatem honorowym przez Posła RP Zbigniewa Włodkowskiego oraz Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty. Szczegółowe informacje dostępne są pod adresem www.mentor-zawodu.pl
24 czerwca 2013

Zarchiwizowane: Komunikat do dyrektorów szkół – bezpieczne wakacje

logo ko
Szanowni Państwo, Dyrektorzy lubuskich szkół i placówek oświatowych   Zbliżający się koniec zajęć dydaktycznych to także planowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży. Aby wakacje przyniosły naszym uczniom i wychowankom tylko dobre i radosne doświadczenia zwracam się do Państwa z prośbą o zaapelowanie do swoich podopiecznych, ich rodziców i opiekunów wakacyjnych o zachowanie wszelkiej koniecznej ostrożności i rozsądku podczas korzystania z różnych atrakcji nad wodą czy w górach, a także w czasie podróży. 
24 czerwca 2013

„Polska meblami stoi” – projekt dla nauczycieli i instruktorów praktycznej nauki zawodu

ore
Ośrodek Rozwoju Edukacji jako instytucja pośrednicząca informuje, że Stowarzyszenie REFA Wielkopolska realizuje współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego projekt ogólnopolski „Polska meblami stoi”. w ramach którego realizowane są bezpłatne szkolenia i praktyki w dobrych firmach. zaprasza do udziału   W ramach projektu, który objęty jest honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej, realizowane są bezpłatne szkolenia i praktyki w dobrych firmach, do udziału w których zaproszeni są nauczyciele i instruktorzy praktycznej nauki zawodu.
21 czerwca 2013

Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w roku szkolnym 2012/2013

logo ko
Uprzejmie informuję, że zgodnie z § 19 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października 2009 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. Nr 168, poz. 1324 z późn. zm.), Lubuski Kurator Oświaty w każdym roku szkolnym opracowuje i przedstawia Ministrowi Edukacji Narodowej, w terminie do 15 czerwca, wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.  W związku z powyższym w Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. został opracowany dokument pod nazwą: ,,Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez Lubuskiego Kuratora Oświaty w Gorzowie Wlkp. w roku szkolnym 2012/2013” (od 1 września 2012 r. do 31 maja 2013 r.), w którym zawarto wnioski z przeprowadzonych ewaluacji zewnętrznych, kontroli planowych i doraźnych, jak również z działań Lubuskiego Kuratora Oświaty na rzecz wspomagania szkół i placówek. Zachęcając wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z ww. dokumentem, wierzę że przyczyni się do poprawy  i doskonalenia pracy szkół i placówek, w których Państwo pracują.
20 czerwca 2013

„Internetowy Teatr TVP dla szkół”

intdlaszko
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej im. Żołnierza Polskiego w Wędrzynie prezentujemy przykład dobrej praktyki – „Internetowy Teatr TVP dla szkół”   Program „Internetowy Teatr TVP dla szkół” niewątpliwie przyczynił się do uzyskania pozytywnych efektów dydaktycznych i wychowawczych uczniów Szkoły Podstawowej w Wędrzynie. Podstawą zajęć kreatywności teatralnej są zabawy integracyjne, różnego typu improwizacje i doskonalenie technik aktorskich. Programowi temu przyświecono zasadę systematyczności i stopniowania trudności w rozwoju artystycznym młodzieży, czym niewątpliwie był udział uczniów w spektaklach, w których wykorzystana została nowoczesna technologia internetowa. Praca nad realizacją programu sprawiła uczniom wielką radość oraz przyczyniła się do poszerzenia zakresu działań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.  
19 czerwca 2013

Drugi etap monitorowania

men2
Szanowni Państwo, Dyrektorzy przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego   Zgodnie z pismem Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8.01. 2013 r. (DKOW-WEPW-ER-5081-1/2013), w związku z projektem "Wdrażanie podstawy programowej kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół ze szczególnym uwzględnieniem II i IV etapu edukacyjnego" – realizowanym w ramach III Priorytetu Programu Operacyjnego ,,Kapitał Ludzki”, uprzejmie informuję, że od 20 czerwca 2013 r. do 28 czerwca 2013 r. na stronie internetowej www.seo2.npseo.pl, on-line, zostanie przeprowadzony II etap monitorowania dotyczącego:   Planowania i realizacji przez dyrektorów publicznych przedszkoli/szkół podstawowych działań mających na celu wspomaganie rodziców dzieci w wieku przedszkolnym, w podejmowaniu decyzji o rozpoczęciu przez dzieci 6-letnie realizacji obowiązku szkolnego oraz zebranie m.in. informacji, jaki odsetek dzieci sześcioletnich rozpoczął naukę w szkole podstawowej w roku szkolnym 2011/2012 i 2012/2013, a jaki kontynuuje edukację przedszkolną. (arkusz w załączniku nr 1).   Monitorowaniem zostało objętych 40 szkół i placówek (wykaz w załączniku nr 2) Proszę o przekazanie pisemnej informacji o wypełnieniu ankiety do 29 czerwca 2013 r.
19 czerwca 2013

Projekt „Zimowe spotkania z wierszami”

nwiersze
Na wniosek dyrektora Przedszkola nr 1 im. Małego Przyrodnika w Sulęcinie prezentujemy przykład dobrej praktyki – Projekt „Zimowe spotkania z wierszami”   „Zimowe spotkania z wierszami poetów polskich”, to przedsięwzięcie, które ma na celu popularyzowanie literatury dziecięcej oraz włączenie w program edukacyjny rodziców wychowanków. Już od pięciu lat wychowankowie Przedszkola nr 1 w Sulęcinie corocznie przystępują do konkursu recytatorskiego. Dzieci przygotowywane są przez rodziców.  Aby lepiej zintegrować środowisko postanowiono, aby w konkursie brali udział także rodzice, rodzeństwo lub dziadkowie.  
18 czerwca 2013

„Nasza Planeta to nasze życie – chcemy na niej radośnie śpiewać i tańczyć” – edukacja przyrodniczo-ekologiczna w przedszkolu

zema8
Na wniosek dyrektora Miejskiego Przedszkola nr 34 w Zielonej Górze „Rozśpiewane Przedszkole” prezentujemy przykład dobrej praktyki – „Nasza Planeta to nasze życie – chcemy na niej radośnie śpiewać i tańczyć” – edukacja przyrodniczo-ekologiczna w przedszkolu   Dzieci rozpoczynając swoją edukację w przedszkolu znajdują się w sytuacjach dla siebie nowych. Ich wiedza i doświadczenie życiowe powodują, że nie zawsze potrafią prawidłowo rozpoznać skutki własnych zachowań. W związku z tym w przedszkolu wdrożono innowacyjny cykl edukacyjny, dzięki któremu dzieci zdobędą wrażliwość przyrodniczą, przyczynią się do dbałości o czystość naszej planety, zaczynając od środowiska przedszkolnego (sali), otoczenia (placu zabaw, ogrodu), jak i terenu poza zasięgiem przedszkola - przy dużej współpracy i pomocy rodziców. Nabędą również świadomość szkód czyniących przez człowieka, co może się przyczynić do nieodwracalnych skutków zniszczenia przyrody. Aby temu zapobiec został stworzony blok tematyki ekologicznej, zaczynając od globalnych pojęć kosmosu, przechodząc przez czystość na Ziemi, a kończąc na dbaniu o przedszkole i swój pokój w domu. Dziecko w wieku przedszkolnym musi się nauczyć, że w każdym otoczeniu, w którym przebywa  trzeba zachować porządek.   Miejskie Przedszkole nr 34 w Zielonej Górze od wielu lat prowadzi edukację przyrodniczą po to, by już od najwcześniejszych lat życia dziecka tak kształtować jego sposób myślenia i zachowania, aby umiało zadbać o naszą planetę. Gdy w wieku przedszkolnym wpoimy dzieciom umiłowanie przyrody, będzie im ono towarzyszyć w ciągu całego życia.  
18 czerwca 2013

Tydzień z GAZUSIEM – „Bezpiecznie i ekologicznie z gazem ziemnym”

gazz13us
Na wniosek dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Bolesława Chrobrego w Lubsku  prezentujemy przykład dobrej praktyki – Tydzień z GAZUSIEM -  „Bezpiecznie i ekologicznie z gazem ziemnym”    Pod Patronatem PGNiG uczniowie  Szkoły Podstawowej nr 2 w Lubsku od sześciu lat biorą udział w konkursie wiedzy, pod hasłem: " BEZPIECZNIE Z GAZEM ZIEMNYM". Celem konkursu jest  podniesienie świadomości dzieci w zakresie bezpiecznego korzystania z urządzeń gazowych, racjonalnego korzystania z gazu ziemnego oraz zwrócenie uwagi na gaz ziemny, jako naturalnego, ekologicznego i ekonomicznego źródła energii. Podczas akcji  edukacyjnej promującej bezpieczne i ekologiczne życie z gazem ziemnym zorganizowano dla uczniów z kl. I-III: zajęcia edukacyjne, pogadanki, wycieczki, konkurs plastyczny, prezentacje multimedialne. Uwieńczeniem ,,Tygodnia  z Gazusiem’’  był szkolny happening ph. ,,Gaz ziemny- domowy przyjaciel”.
18 czerwca 2013

Wojewódzki certyfikat Szkoła Promująca Zdrowie 2013

szkola promujaca zdrowie
W związku z zakończeniem roku szkolnego pragnę przypomnieć lubuskim Szkołom Promującym Zdrowie o możliwości uzyskania wojewódzkiego certyfikatu SzPZ. Szkoły i placówki oświatowe, które chcą uzyskać ww. certyfikat i pracują w ramach Wojewódzkiej Sieci Szkół proszę o wypełnienie wniosku (załącznik nr 1) oraz przygotowanie informacji nt. dorobku w zakresie promocji zdrowia w roku szkolnym 2012/2013. Informację proszę przedstawić w formie prezentacji multimedialnej (PowerPoint, długość do 12 slajdów, czas trwania prezentacji max 3 minuty) i przesłać na nośniku elektronicznym. Prezentacja powinna zawierać informacje dotyczące:
14 czerwca 2013

Wygaszanie kształcenia oraz likwidacja kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych

men2
Ministerstwo Edukacji Narodowej informuje, że Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 21 maja 2013 r. przyjęła założenia projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym oraz niektórych innych ustaw, zawierające propozycje zmian w systemie oświaty w zakresie dotyczącym wstrzymania od roku szkolnego 2013/2014 naboru kandydatów do zakładów kształcenia nauczycieli i tym samym stopniowego wygaszania kształcenia oraz likwidacji kolegiów.