Kategoria: Akredytacja

6 marca 2018

Regulacje prawne normujące zasady uzyskiwania akredytacji

Szczegółowe warunki i tryb przyznawania akredytacji placówkom i ośrodkom prowadzącym kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych określa Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 grudnia 2003 r. w sprawie akredytacji placówek i ośrodków prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych (Dz. U. Nr 227, poz. 2247) wydane na podstawie art. 68b ust. 9 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.   Rozporządzenie określa między innymi: szczegółowe warunki i tryb przyznawania i cofania akredytacji placówkom kształcenia ustawicznego,
6 marca 2018

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych Drukuj

Przewodnik procedur akredytacji placówek prowadzących kształcenie ustawiczne w formach pozaszkolnych dostarcza zainteresowanym podmiotom informacji na temat procedur akredytacyjnych. Przewodnik procedur akredytacji opisuje postępowanie akredytacyjne uwzględniające etapy akredytacji oraz udział w nich poszczególnych podmiotów. Zawiera praktyczne przykłady stosowania przepisów rozporządzenia przez podmioty uczestniczące w akredytacji. Zawiera szczegółowy komentarz do załączników do rozporządzenia wraz z przykładami ich wypełnienia, z uwzględnieniem sytuacji nietypowych, ponadto zawiera wzory dodatkowych pism do wykorzystania przez podmioty uczestniczące w procesie akredytacji.

Szanowni Państwo

Dyrektorzy, Nauczyciele,
Pracownicy oświaty
województwa lubuskiego

 

Dzień Edukacji Narodowej to jeden ze szczególnych dni w trakcie roku szkolnego.
To wyjątkowe święto przypomina nam, jak ważna w życiu człowieka jest edukacja, jak ważne jest wychowanie.

W tym uroczystym dniu dziękuję Dyrektorom, Nauczycielom i Pracownikom oświaty za kształtowanie kreatywnych postaw uczniów, podejmowanie działań pomagających dzieciom i młodzieży rozumieć współczesnego człowieka. Dziękuję za codzienny trud sprawowania opieki i wspierania rodziców w procesie wychowania ich dzieci.

Gratulując dotychczasowych sukcesów, życzę wspaniałych wychowanków, wytrwałości w dążeniu do celu oraz realizacji zamierzeń wyzwalających u dzieci poczucie podmiotowości. Niech dobra relacja nauczyciela i ucznia pomaga formować osobowość młodego człowieka i odkrywać wartości.

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej składam wszystkim najlepsze życzenia.
Do podziękowań i gratulacji dołączam życzenia zdrowia i codziennej radości.

Lubuski Kurator Oświaty
Ewa Rawa