Kategoria: Komunikaty kuratora

13 maja 2016

27 maja 2016 r. dniem wolnym od pracy w urzędach administracji rządowej

logo ko
Na wniosek Szefa Służby Cywilnej dzień  27 maja 2016 r.  (piątek), przypadający bezpośrednio po święcie Bożego Ciała (26.05.2016 r.), będzie dniem wolnym od pracy dla administracji rządowej. W zamian urzędy będą otwarte w sobotę, 04 czerwca 2016 r. Stosowne zarządzenie podpisała Beata Kempa, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.  
29 kwietnia 2016

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w pracach Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert

logo ko
W związku z ogłoszeniem przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2016 roku, uprzejmie zapraszam przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) do uczestnictwa w pracach Komisji Konkursowej w celu wspólnego opiniowania ofert składanych w otwartym konkursie ofert. Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniu komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
27 kwietnia 2016

Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli/innych form wychowania przedszkolnego – badanie ankietowe w zakresie obowiązku szkolnego i obowiązku przygotowania przedszkolnego

logo ko
Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych i przedszkoli/ innych form wychowania przedszkolnego   W związku z potrzebą dokonania analizy wykorzystania możliwości prawnych wynikających ze znowelizowanych przepisów prawa oświatowego w zakresie obowiązku szkolnego uprzejmie prosimy dyrektorów szkół podstawowych i dyrektorów przedszkoli o pobranie i wypełnienie jednej ankiety, odpowiednio: „Obowiązek szkolny i obowiązek przygotowania przedszkolnego – szkoła podstawowa” oraz „Obowiązek przygotowania przedszkolnego – przedszkole”, które są dostępne w elektronicznym systemie ankiet Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim.

ankieta.ko-gorzow.edu.pl (z powodu sporego obciążenia administracji serwisu, informacje
zwrotne dot. przypominania haseł mogą się opóźnić - proszę o kontakt e-mailowy)

Wyniki ankiety zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej. Ankiety będą aktywne do 27 kwietnia 2016 r. do godziny 15.00 Prosimy o zaangażowanie się w powyższe zadanie i jednocześnie dziękujemy za współpracę w realizacji zadań oświatowych
13 kwietnia 2016

Wypożyczanie płyt do szkolenia rad pedagogicznych: Wtargnięcie napastnika do szkoły

Dysponujemy 3 płytami z filmem Wtargnięcie napastnika do szkoły. Proszę przekazywać informację o chęci wypożyczenia płyty na adres j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl. Należy podać datę pobrania i oddania płyty. Na tej podstawie ustalać będziemy ewentualną możliwość wypożyczenia. Decyduje kolejność zgłoszeń. Długość wypożyczenia nie może przekraczać 3 dni. Płyty pobieramy i oddajemy w sekretariacie. Film dostępny jest też na stronie https://www.youtube.com/watch?v=b8fyCa2Jkzs
13 kwietnia 2016

Kolejne szkolenie: Zasady postępowania w przypadku wystąpienia zdarzeń o charakterze terrorystycznym

 Do dyrektorów przedszkoli powiatu gorzowskiego oraz Gorzowa Wlkp.(ewentualnie szkół) 27 kwietnia 2016 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim przeprowadzone zostanie szkolenie dotyczące zasad postępowania w przypadku wystąpienia w szkołach i przedszkolach zdarzeń o charakterze terrorystycznym. Przewidziany jest udział dyrektora i jednego pracownika – dotyczy przedszkoli powiatu gorzowskiego oraz Miasta Gorzowa Wielkopolskiego.  Szkolenie ma charakter obowiązkowy.   Po uzgodnieniu, istnieje możliwość skierowania na szkolenie 1-2 pracowników szkół. W tym celu należy przekazać wiadomość na adres j.szambelan@ko-gorzow.edu.pl do 22 kwietnia z podaniem telefonu do kontaktu. Brak informacji zwrotnej proszę interpretować jak akceptację zgłoszenia. Decyduje kolejność zgłoszeń.
12 kwietnia 2016

Zmiana przepisów dotyczących organizacji i nadzorowania wypoczynku dzieci i młodzieży

logo LKO
Szanowni Państwo! Od 1 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o Krajowym Rejestrze Karnym (Dz. U. z 2015 r. poz.1629). Natomiast od 6 kwietnia 2016 r. obowiązują przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z 30 marca 2016 r. w sprawie wypoczynku dzieci i młodzieży (Dz. U. poz. 452).
Ustawa wprowadza zmiany w zasadach organizowania i nadzorowania wypoczynku dla dzieci i młodzieży oraz organizowania i nadzorowania kursów na kierowników i wychowawców wypoczynku. Zmiany dotyczą: zwiększenia bezpieczeństwa dzieci i młodzieży podczas wypoczynku, wzmocnienia nadzoru nad wypoczynkiem, zapewnienia odpowiedniej opieki wychowawczej uczestnikom wypoczynku oraz szerszego zakresu informacji dla użytkowników elektronicznej bazy wypoczynku.
1 kwietnia 2016

Lubuska debata o edukacji

logo ko
Szanowni Państwo Władysław Dajczak Wojewoda Lubuski we współpracy z Anną Zalewską Ministrem Edukacji Narodowej i Ewą Rawą Lubuskim Kuratorem Oświaty zaprasza na Lubuską debatę o edukacji pt. W JAKI SPOSÓB ORGANIZOWAĆ KSZTAŁCENIE UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI?, która odbędzie się  5 kwietnia 2016 r. o godzinie 10:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Zbigniewa Herberta w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Sikorskiego 107.   Osoby pragnące wziąć udział  w debacie uprzejmie prosimy o zarejestrowanie się na liście uczestników na stronie internetowej

ko-gorzow.edu.pl/konferencje

wybierając panel dyskusyjny.
23 lutego 2016

Konferencje „Make It or Break It” – dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wielkopolskim

makeorbreak
W imieniu organizatorów zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych w Gorzowie Wielkopolskim na konferencje „Make It or Break It”, które odbędą się 29 lutego 2016 r. i 10 marca 2016 r. od godziny 9:00 w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim.  
2 grudnia 2015

Badanie – Bezpieczna i Przyjazna Szkoła – 2016

ankieta
Dyrektorzy szkół i placówek
województwa lubuskiego   W związku z realizacją w 2016  roku Programu Rządowego „Bezpieczna i Przyjazna Szkoła”, w celu ustalenia zadań priorytetowych, pragniemy uzyskać informacje dotyczące potrzeb szkół/placówek w zakresie wsparcia działań wychowawczych i profilaktycznych.
formularz : ankieta.ko-gorzow.edu.pl
5 sierpnia 2015

! Nowy termin ! na składanie wniosków o powołanie na członka Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim

logo ko
Szanowni Państwo Marszałek Województwa
Starostowie Powiatu
Prezydenci, Burmistrzowie Miast
Wójtowie Gmin
Dyrektorzy szkół /placówek oświatowych
województwa lubuskiego   ! Nowy Termin Składania wniosków
Lubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że z dniem 8 listopada 2015 r. upływa kadencja Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim. W związku z koniecznością powołania Komisji na nową kadencję, proszę Państwa o zgłaszanie kandydatów, którzy wzięliby udział w pracach Komisji w charakterze jej członków.   Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli przy Wojewodzie Lubuskim działająca na podstawie art. 77 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014 r., poz. 191) orzeka w I instancji w sprawach dyscyplinarnych nauczycieli wszystkich typów szkół o uchybienie godności zawodu nauczyciela lub obowiązkom, o których mowa w art. 6 wyżej wymienionej ustawy.
3 czerwca 2015

Stypendia Prezesa Rady Ministrów i Ministra Edukacji Narodowej.

logo ko
Nawiązując do postanowień art. 90h oraz art. 90i ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r., Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005 r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego (Dz. U. Nr 106, poz. 890), uprzejmie przypominam o konieczności przeprowadzenia procedury typowania kandydatów do stypendium Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Edukacji Narodowej na rok szkolny 2015/2016, na podstawie wybitnych osiągnięć uczniów w roku szkolnym 2014/2015.
2 czerwca 2015

Wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań w ramach Rządowego programu na lata 2014 – 2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoła” w 2015 roku

logo ko
Komunikat Lubuskiego Kuratora Oświaty w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert w ramach Rządowego Programu „Bezpieczna i przyjazna szkoła” na realizację działań w zakresie zwiększenia skuteczności działań wychowawczych i profilaktycznych na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach dla dzieci i młodzieży w województwie lubuskim w 2015 roku.