2018

21 grudnia 2018

Informacje o egzaminie

Egzamin gimnazjalny jest: • powszechny zdają go wszyscy uczniowie, z wyjątkiem upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i ciężkim; • obowiązkowy przystąpienie do niego jest warunkiem ukończenia szkoły
(jeżeli ktoś nie przystąpi do egzaminu, będzie musiał powtórzyć ostatnią klasę); • zewnętrzny pisany w czasie trzech kolejnych dni w macierzystych szkołach, lecz zakodowane prace sprawdzają egzaminatorzy OKE. Egzamin gimnazjalny składa się z trzech części: ‎ humanistycznej z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz z zakresu języka ‎polskiego,
21 grudnia 2018

Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu

Podstawę prawną przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego stanowią następujące akty prawne: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (U. z 2017 r. poz.60) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego (U. z 2016 r. poz.2223 ze zmianami) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2012 r.
19 grudnia 2018

Wojewódzki Konkurs na referat z zakresu astronomii i astronautyki

wom gorzow
Szanowni Państwo Podobnie jak w latach ubiegłych, Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. zaprasza miłośników astronomii do udziału w Wojewódzkim Konkursie na referat z zakresu astronomii i astronautyki dla zainteresowanych tą tematyką uczniów szkół średnich. Do konkursu mogą przystąpić również pasjonaci astronomii, uczniowie ostatniej klasy gimnazjum i uczniowie klasy VIII szkoły podstawowej. Załączniki Regulamin Data: 2018-12-19, rozmiar: 284 KB
19 grudnia 2018

Podstawa prawna przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (U. z 2018 r. poz. 996) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz.1457) – od art.44zs do 44zzza Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty (Dz. U. z 2017 r. poz. 1512) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 lutego 2017 r.
19 grudnia 2018

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w bieżącym roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu przystępują: uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej; uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej; słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych. W bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej trzech przedmiotów egzaminacyjnych (języka polskiego,
17 grudnia 2018

Konkursy informatyczne.

Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego w Górze zaprasza uczniów szkół podstawowych, klas III gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych do udziału w konkursach informatycznych. Regulaminy konkursów dostępne w załączeniu oraz na stronie internetowej organizatora: pcdngora.edu.pl Załączniki Regulamin IV OGKI kl. IV-VIII Scratch 2018-2019 Data: 2018-12-17, rozmiar: 297 KB Regulamin XIX OGKI kl. IV-VI 2018-2019 Data: 2018-12-17, rozmiar: 200 KB Regulamin XIX OGKI kl.
17 grudnia 2018

Konferencja dla dyrektorów poradni psychologiczno – pedagogicznych ,,Rola i zadania poradni psychologiczno – pedagogicznych we wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek”

Szanowni Państwo Dyrektorzy poradni psychologiczno – pedagogicznych województwa lubuskiego, Lubuski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w konferencji ,,Rola i zadania poradni psychologiczno  pedagogicznych we wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek”, której celem jest rozwijanie kompetencji dyrektorów poradni w zakresie wspomagania pracy przedszkoli, szkół i placówek, ze szczególnym uwzględnieniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Konferencja odbędzie się 10 stycznia 2019 r. w sali  Starostwa Powiatowego w Strzelcach Krajeńskich. Prosimy o potwierdzenie udziału poprzez system konferencji KO do dnia 07 stycznia 2019 r.
14 grudnia 2018

Uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2018/2019.

W dniu 7 grudnia 2018 r., w Wojewódzkiej i Miejskiej Bibliotece Publicznej w Gorzowie Wielkopolskim, odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów stypendystom Prezesa Rady Ministrów. Na rok szkolny 2018/2019 w województwie lubuskim stypendia Prezesa Rady Ministrów otrzymało 107 uczniów.  
13 grudnia 2018

Boże Narodzenie 2018 r.

Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty,
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty Jan Kasprowicz   Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją wigilijnej nocy życzę Państwu, aby przy świątecznym stole  zagościła radość, szczęście i wzajemne zrozumienie.  Niech te szczególne Święta będą czasem spędzonym pośród rodziny, przyjaciół i bliskich, bez zgiełku codzienności i pośpiechu.  W atmosferze  wiary, nadziei i miłości podzielmy się dobrym słowem,
12 grudnia 2018

TIMSS 2019 – międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych.

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych,   Informujemy, że w okresie od 1 kwietnia do 24 maja 2019 r. odbędzie się międzynarodowe badanie osiągnięć matematycznych i przyrodniczych TIMSS 2019 (Trends in International Mathematics and Science Study). Jest ono prowadzone co 4 lata i obejmuje uczniów klasy czwartej. Badanie TIMSS uznawane jest za miarodajne źródło informacji o postępie edukacji na świecie. Jego założenia i wskaźniki używane są w określaniu celów rozwoju edukacji oraz monitorowaniu ich osiągnięcia w kilkudziesięciu krajach,
12 grudnia 2018

Wytyczne do rozliczenia dotacji oraz wzór sprawozdania finansowego z realizacji działań w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” za 2018 rok.

Poniżej zamieszczamy ogólne wytyczne oraz załącznik nr 1 – wzór sprawozdania finansowego do rozliczenia dotacji otrzymanej na realizację  Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych na lata 2017 – 2019 „Aktywna tablica”. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z Panią Eweliną Błauciak – starszym specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 095 7 255 002, e-mail: e.blauciak@ko-gorzow.edu.pl). Załączniki ogólne wytyczne Data: 2018-12-12,
12 grudnia 2018

Program Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych – placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli współpracujące w programie

Szanowni Państwo. Wychodząc z założenia, że sukcesy edukacyjne  uczniów oraz jakość pracy szkoły w dużej mierze zależą
od wiedzy, umiejętności i zaangażowania, a także współdziałania nauczycieli i dyrektorów szkół, do współpracy
w Programie Lubuskiego Kuratora Oświaty dla szkół podstawowych „Wspomaganie dyrektorów szkół podstawowych w zakresie sprawowania nadzoru pedagogicznego nad procesem kształcenia w szkole podstawowej” zostały zaproszone placówki doskonalenia zawodowego nauczycieli z terenu naszego województwa. Zadania placówek określone w programie dotyczą obszarów tematycznych i form doskonalenia
zawodowego skierowanych do: nauczycieli,
9 grudnia 2018

„Razem na Święta” – przedświąteczny wolontariat

„Razem na Święta” to akcja Ministra Edukacji Narodowej. Mogą wziąć w niej udział wszystkie szkoły, przedszkola i placówki oświatowe, które zorganizują działania w ramach przedświątecznego wolontariatu. Warunkiem uczestnictwa jest wypełnienie ankiety zgłoszeniowej widocznej w Strefie dla zalogowanych w Systemie Informacji Oświatowej (zakładka „Ankieta”). Zgłoszenia – do 14 grudnia br. W zgłoszeniu powinny znaleźć się następujące informacje: nazwa i typ przedszkola/szkoły/ placówki oświatowej oraz szacowana liczba uczniów i nauczycieli biorących udział w akcji. Wszystkie szkoły,