19 grudnia 2018

Informacje o egzaminie ósmoklasisty

Egzamin ósmoklasisty po raz pierwszy zostanie przeprowadzony w bieżącym roku szkolnym 2018/2019. Do egzaminu przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej;
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej;
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

W bieżącym roku szkolnym egzamin ósmoklasisty sprawdza wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej trzech przedmiotów egzaminacyjnych (języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego) nauczanych w klasach I – VIII szkoły podstawowej. Egzamin jest obowiązkowy, co oznacza, że każdy uczeń klasy VIII musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Egzamin zostanie przeprowadzony w drugiej połowie kwietnia 2019 roku w trzech kolejnych dniach. Termin dodatkowy egzaminu – w pierwszej połowie czerwca – przewidziany jest dla uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 

WAŻNE DATY DOTYCZĄCE EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

Do 30 września

Rodzice ucznia składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację dotyczącą:

 • języka obcego nowożytnego, z którego uczeń lub słuchacz przystąpi do egzaminu,
 • zamiaru przystąpienia ucznia do egzaminu z matematyki w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej lub w języku regionalnym.

Dyrektor szkoły lub upoważniony przez niego nauczyciel informuje rodziców o możliwych sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty.

Do 15 października

Rodzice ucznia (dotyczy uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych) przedkładają dyrektorowi szkoły zaświadczenie o stanie zdrowia lub opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, jeżeli dokument nie był złożony wcześniej. Jeżeli dokument został wydany po tym terminie, należy go złożyć niezwłocznie po otrzymaniu.

Do 20 listopada

Dyrektor szkoły przekazuje rodzicom ucznia na piśmie informację o sposobie dostosowania warunków lub form przeprowadzania egzaminu przyznanych uczniowi przez radę pedagogiczną. W ciągu trzech dni roboczych od otrzymania tej informacji rodzice składają oświadczenie o korzystaniu albo niekorzystaniu ze wskazanych sposobów dostosowania warunków lub formy przeprowadzania egzaminu. Jeżeli konieczność dostosowania warunków i form egzaminu nastąpiła po 20 listopada – dyrektor szkoły niezwłocznie zawiadamia rodziców ucznia oraz dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej o przyznanych przez radę pedagogiczną dostosowaniach.

Na 3 miesiące przed egzaminem – ok. 15 stycznia

Rodzice ucznia mogą zgłosić dyrektorowi szkoły pisemną informację o zmianie w deklaracji złożonej do 30 września.

Dyrektor szkoły w porozumieniu z rodzicami ucznia składa wniosek do okręgowej komisji egzaminacyjnej o przeprowadzenie egzaminu ósmoklasisty w innym miejscu niż szkoła, np. w domu ucznia (w szczególnych przypadkach wynikających ze stanu zdrowia lub niepełnosprawności ucznia).

Do  30 marca (nie później niż 2 tygodnie przed egzaminem)

Dotyczy uczniów, którzy zostali laureatami lub finalistami olimpiad przedmiotowych lub laureatami konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z języka obcego nowożytnego. Rodzice tych uczniów mogą przekazać dyrektorowi szkoły wniosek o zmianę deklarowanego języka obcego nowożytnego. Może on zostać zmieniony wyłącznie na taki język obcy, którego uczeń uczy się w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Termin główny egzaminu ósmoklasisty.

 1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
 2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
 3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

Dwa dni robocze od dnia egzaminu z danego przedmiotu

Uczeń lub jego rodzice mogą zgłosić pisemne zastrzeżenia do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej dotyczące naruszenia w trakcie egzaminu przepisów związanych z przeprowadzaniem egzaminu ósmoklasisty.

Termin dodatkowy egzaminu ósmoklasisty.

Do egzaminu w terminie dodatkowym przystępuje uczeń, który nie przystąpił do egzaminu w terminie głównym z przyczyn losowych lub zdrowotnych.

 1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
 2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
 3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

Ogłoszenie wyników egzaminu przeprowadzonego w kwietniu i czerwcu 2019 r.:

Termin ogłaszania wyników egzaminu ósmoklasisty: 14 czerwca 2019 r.

Termin przekazania szkołom wyników i zaświadczeń: 14 czerwca 2019 r.

Termin wydania zaświadczeń oraz informacji zdającym: 21 czerwca 2018 r.

Dzień zakończenia roku szkolnego

Uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu ósmoklasisty.

 

Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Szczegółowe informacje o egzaminie znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjne (CKE) oraz Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu:

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/o-egzaminie/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/harmonogram-komunikaty-i-informacje/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/informatory/

https://cke.gov.pl/egzamin-osmoklasisty/podstawa-programowa/

https://www.oke.poznan.pl/cms,4837,informacje.htm