16 maja 2018

Zmiana terminu podpisywania umów dot. otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2018

Zmiana terminu podpisywania umów dot. otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2018 roku.

W związku z rozstrzygnięciem otwartego konkursu ofert na dofinansowanie wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej w 2018 r. przypominam, iż podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy w podanych poniżej nowych terminach.

Osoby reprezentujące podmioty, których oferty zostały wybrane do realizacji ww. zadania, nie mogące z różnych przyczyn stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu podpisania umowy, proszone są o kontakt z Panią Moniką Szczecińską – specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 95 725 50 29, e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl).

Nie skontaktowanie się z kuratorium, nie stawienie się w wyznaczonym terminie i nie podpisanie umowy, będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

Przypominam również o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Zaświadczenie o zgłoszeniu  wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu, nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy (zgodnie z § 9 ust. 2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

 

Miejsce i nowe terminy podpisywania umów:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, III piętro,
pokój nr 434, w godz. 9.30 – 14.30.

  • 25 – 30 maja 2018 r. – zadania rozpoczynające się w czerwcu oraz do 20 lipca br.,
  • 4 – 8 czerwca 2018 r. – pozostałe zadania.

 

Ponadto przypominam, iż zgodnie z § 11 ogłoszenia otwartego konkursu ofert, w terminie
30 dni od dnia zakończenia realizacji zadania publicznego należy sporządzić sprawozdanie, do którego należy dołączyć faktury/rachunki pokrywane w całości lub części ze środków dotacji oraz listę uczestników objętych dotacją. Wykazane dokumenty księgowe powinny być opisane w następujący sposób:

 „kwota ……… zł została wydatkowana na przewóz (wyżywienie, zakwaterowanie itp. zgodnie z § 6 ogłoszenia otwartego konkursu ofert)  uczestników wypoczynku w …..…… (należy wpisać miejsce wypoczynku zgodne ze złożonym harmonogramem) z dotacji Lubuskiego Kuratora Oświaty zgodnie z umową z dnia ………..”.