9 maja 2018

Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

Zgłoszenie udziału członka komisji konkursowej w otwartym konkursie ofert w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży w 2018 r.

Szanowni Państwo,

Lubuski Kurator Oświaty zaprasza osoby wskazane przez organizacje pozarządowe
lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  (Dz. U. z 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) do pracy
w komisji konkursowej, która dokona oceny ofert złożonych na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci  i młodzieży szkolnej w 2018 r.

W myśl art. 15 ust. 2d ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  w skład komisji konkursowej nie mogą wchodzić osoby wskazane przez organizacje pozarządowe lub podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego                                          i o wolontariacie biorące udział w konkursie.

 

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach
jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.

 

Kandydatów do pracy w komisji konkursowej proszę zgłaszać w terminie do dnia  16 maja 2018 r. na załączonym formularzu (formularz winien być podpisany przez kandydata lub przez podmiot zgłaszający kandydata) na adres Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10,  66-400 Gorzów Wielkopolski.

Załączniki

Formularz zgloszeniowy
Data: 2018-05-09, rozmiar: 43 KB