18 lutego 2020

XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka.

Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego w Płocku ogłasza XXVI Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Janusza Korczaka.

REGULAMIN

Cele:

 • zachęcanie dzieci i młodzieży do twórczości literackiej
 • pobudzanie wrażliwości poetyckiej i aktywności twórczej
 • promowanie młodych twórców

Zasady:

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych.
 2. Uczestnik przesyła jeden zestaw wierszy o dowolnej tematyce. Zestaw powinien zawierać 3-5 wierszy.
 3. Nadesłane wiersze nie mogą być wcześniej publikowane ani nagradzane.
 4. Zestaw należy przesłać w 3 egzemplarzach w formie papierowej + 1 egzemplarz
  w formie elektronicznej (płyta CD). Każdy egzemplarz powinien być opatrzony godłem (pseudonim lub symbol). Na każdym egzemplarzu należy podać wiek uczestnika.
 5. Do wierszy należy dołączyć kartę zgłoszenia opatrzoną takim samym godłem, jak zestaw wierszy (w jednej przesyłce z wierszami).
 6. Termin nadsyłania prac konkursowych upływa 13 marca 2020 (decyduje data stempla pocztowego).
 7. Organizatorzy nie zwracają nadesłanych utworów i zastrzegają sobie prawo ich nieodpłatnej publikacji z podaniem danych osobowych autora (imię i nazwisko, wiek, szkoła, miejscowość).
 8. Wyniki konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej organizatora: mdk-plock.pl oraz na oficjalnym profilu MDK na Facebooku 17 kwietnia 2020 r.
 9. Nagrodzone i wyróżnione wiersze zostaną opublikowane w tomiku poetyckim „Randka z Erato”. Elektroniczna wersja tomiku zostanie zamieszczona na stronie internetowej MDK.
 10. Nagrody i dyplomy dla laureatów zostaną przesłane pocztą.

Uwagi końcowe:

 1. Karta zgłoszenia stanowi integralną część regulaminu. Karta zawiera klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych.
 2. Do wzięcia udziału w konkursie niezbędne jest wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego niepełnoletniego uczestnika na przetwarzanie danych osobowych dziecka (imię, nazwisko, wiek uczestnika, placówka delegująca, nr telefonu) do celów promocyjnych i organizacyjnych związanych z konkursem oraz działalnością kulturalno-edukacyjną Młodzieżowego Domu Kultury. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz ich niepodanie uniemożliwi udział w konkursie.
 3. Podanie własnych danych osobowych (imię, nazwisko, placówka delegująca, telefon) przez nauczyciela zgłaszającego uczniów do konkursu jest jednoznaczne
  z wyrażeniem zgody na przetwarzanie tych danych do celów organizacyjnych konkursu.
 4. Przystąpienie do konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.

 

Prace prosimy przesyłać na adres organizatora: Młodzieżowy Dom Kultury im. Króla Maciusia Pierwszego ul. Tumska 9a, 09 – 400 Płock

tel. 24 364 77 15; fax 24 364 7712 http://mdk-plock.pl

Młodzieżowy Dom Kultury w Płocku jest instytucją finansowaną przez Urząd Miasta Płocka.

„Dziecku potrzebny jest ruch, powietrze, światło – zgoda, a i coś jeszcze! Spojrzenie
w przestrzeń, poczucie wolności – otwarte okno”

                                                             Janusz Korczak