20 grudnia 2023

Wysokość opłaty akredytacyjnej na rok 2024 – placówki doskonalenia nauczycieli

Placówka doskonalenia nauczycieli ubiegająca się o akredytację albo akredytację wstępną, z wyjątkiem placówki, która całość kształcenia prowadzi nieodpłatnie, wnosi na rachunek bankowy wskazany przez Lubuskiego Kuratora Oświaty opłatę.

Na podstawie § 13 ust. 1 i 3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 października 2018 r. w sprawie akredytacji placówek doskonalenia nauczycieli (Dz. U. z 2018 r. poz. 2029) i komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 stycznia 2023 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2022 r. (M. P. z 2023 r. poz. 68) zarządza się:

  • że wysokość opłaty, jaką powinny wnosić na rachunek bankowy Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim w 2024 r. placówki doskonalenia nauczycieli ubiegające się o akredytację albo o wstępną akredytację, wynosi 1318,03 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta osiemnaście złotych 3/100).
  • Opłatę należy dokonać na konto : 49 1010 1704 0023 0722 3100 0000

Załączniki

Zarządzenie
Data: 2023-12-20, rozmiar: 49 KB