26 maja 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2023

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 29 marca 2023 r. przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2023 roku, wpłynęły 73 oferty.

 

Powołana do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. do dnia 28 kwietnia 2023 r., do godziny 15:00.

Komisja szczegółowo przeanalizowała złożone oferty. Ocenianej ofercie można było przyznać maksymalnie 55 punktów. Aby otrzymać dofinansowanie, oferta powinna otrzymać co najmniej 28 punktów. Stwierdzono, że:

– w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęły 73 oferty;

– ocenie merytorycznej poddano 68 ofert;

– 46 ofert zostało pozytywnie ocenionych wg kryteriów zawartych w ogłoszeniu Lubuskiego Kuratora Oświaty;

– 22 oferty nie spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu – zostały odrzucone ze względów formalnych lub merytorycznych;

– 5 ofert wycofano z udziału w otwartym konkursie ofert;

– 32 oferty uzyskały dofinansowanie (łączna wartość dotacji 871 562,80, zł);

– 14 ofertom nie przyznano dofinansowania ze względu na brak środków finansowych.

Wykaz ofert dofinansowanych znajduje się w załączniku poniżej.

 

Podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy. Terminy podpisywania umów zostaną wyznaczone do dnia 2 czerwca 2023 r. na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.

 

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaświadczenie o zgłoszeniu  wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu (przesłać na ww. adres e-mail), nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy (zgodnie z § 9 ust. 2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Załączniki

Wyniki - oferty dofinansowane 2023_
Data: 2023-05-26, rozmiar: 17 KB
Wyniki - oferty dofinansowane 2023_
Data: 2023-05-26, rozmiar: 158 KB