12 lipca 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie dofinansowania wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej 2023

Wyniki otwartego konkursu ofert na wsparcie zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2023 roku.

W odpowiedzi na ogłoszony w dniu 15 czerwca 2023 r. przez Lubuskiego Kuratora Oświaty otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w zakresie organizacji wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa lubuskiego w 2023 roku, wpłynęło 9 ofert.

Powołana do rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert Komisja dokonała oceny formalnej i merytorycznej wszystkich ofert, które wpłynęły do Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. do dnia 7 lipca 2023 r., do godziny 15:00.

Komisja szczegółowo przeanalizowała złożone oferty. Ocenianej ofercie można było przyznać maksymalnie 55 punktów. Aby otrzymać dofinansowanie, oferta powinna otrzymać co najmniej 28 punktów. Stwierdzono, że:

– w odpowiedzi na ogłoszony konkurs wpłynęło 9 ofert;

– ocenie merytorycznej poddano 5 ofert;

– 5 ofert zostało pozytywnie ocenionych wg kryteriów zawartych w ogłoszeniu Lubuskiego Kuratora Oświaty;

– 4 oferty nie spełniały wymogów określonych w ogłoszeniu – zostały odrzucone ze względów formalnych lub merytorycznych;

– 5 ofert uzyskało dofinansowanie (łączna wartość dotacji 142 464,00 zł).

Wykaz ofert dofinansowanych znajduje się w załączniku poniżej.

Podmioty, którym została przyznana dotacja, będą zobowiązane do zawarcia umowy. Termin podpisywania umów jest podany poniżej. Do podpisania umów są uprawnione wyłącznie osoby zgodne ze stosownymi  zapisami w złożonych ofertach.

 

Osoby reprezentujące podmioty, których oferty zostały wybrane do realizacji ww. zadania, nie mogące z różnych przyczyn stawić się w wyznaczonym terminie i miejscu w celu podpisania umowy, proszone są o kontakt z Panią Moniką Szczecińską – starszym specjalistą Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim (telefon: 95 725 50 29, e-mail: m.szczecinska@ko-gorzow.edu.pl) w celu uzgodnienia innego terminu lub formy podpisania umowy.

Nie stawienie się w wyznaczonym terminie, będzie traktowane jako rezygnacja z przyznanej dotacji.

Przypominam o obowiązku dokonania rejestracji wypoczynku w bazie Ministerstwa Edukacji i Nauki. Zaświadczenie o zgłoszeniu  wypoczynku organizator wypoczynku zobowiązany jest dostarczyć po ogłoszeniu wyników konkursu (przesłać na ww. adres e-mail), nie później jednak, niż do momentu podpisania umowy (zgodnie z § 9 ust. 2 ogłoszenia otwartego konkursu ofert).

Miejsce i termin podpisywania umów:

Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wielkopolskim, ul. Jagiellończyka 10, III piętro,
pokój nr 434, dnia 24 lipca 2023 r., w godz.: 10:00 – 14:30.

Załączniki

WYNIKI
Data: 2023-07-12, rozmiar: 280 KB

godłoL U B U S K I   K U R A T O R   O Ś W I A T Y

 

Szanowni Państwo
Dyrektorzy i Nauczyciele,
Drodzy Uczniowie!

Kolejne wakacje za nami. Dzisiaj uroczyście rozpoczynamy nowy rok szkolny, rok wielu zmian w szkołach, ale też rok kontynuacji. Otwarcie pierwszych Branżowych Centrów Umiejętności, wprowadzenie nowego przedmiotu „Biznes i zarządzanie”, kontynuacja „Historii i teraźniejszości”, rozwój programu „Laboratoria Przyszłości” w szkołach ponadpodstawowych, zwiększenie finansowania m. in. programów „Poznaj Polskę”, „WF z AWF”, laptopy dla uczniów – to tylko wybrane zmiany, które będą obowiązywać w nowym roku szkolnym. Wśród kierunków, które będą realizowane w szkołach i placówkach oświatowych w roku szkolnym 2023/2024 znalazły się: wspomaganie wychowawczej roli rodziny, działania w zakresie edukacji klasycznej, doskonalenie kompetencji nauczycieli w pracy z uczniem z doświadczeniem migracyjnym, rozwój kształcenia zawodowego, wspieranie uczniów w rozwijaniu ich aktywności fizycznej, rozwój umiejętności cyfrowych uczniów i nauczycieli.

Drodzy Nauczyciele! Praca, którą wykonujecie jest nieoceniona. Wierzę, że Państwa upór, oddanie i zaangażowanie zaowocują jeszcze lepszymi wynikami nauczania, większą liczbą zadowolonych wychowanków i Państwa satysfakcją w pracy.

Drodzy Uczniowie! Dla wielu z Was będzie to pierwszy rok, jaki spędzicie w nowej szkole. Dla innych z kolei ostatni, zakończony egzaminami, po których znajdziecie się w nowych szkołach. Wszyscy dziś ponownie stajecie przed ogromną szansą. Mam nadzieję, że z tej szansy skorzystacie. Ta szansa to dobre warunki nauki i wspaniali nauczyciele, którzy z pewnością dołożą wszelkich starań, aby zapewnić Wam jak najwyższy poziom edukacji.

Wszystkim, dla których ważna jest edukacja i wychowanie młodego pokolenia Lubuszan, życzę pełnego sukcesów, spokojnego roku szkolnego 2023/2024.

Lubuski Kurator Oświaty

Ewa Rawa